/Files/images/Емблема.jpg

ПОЛОЖЕННЯ

Загальні положення

Наукове товариство – творче об’єднання, що передбачає залучення школрів до науково-дослідницької, експерементальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створення умов для творчого самовдосоналення , виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань, розширення наукового світогляду, організацію змістовного дозвілля.

Наукове товариство – добровільне творче формування учнівської молоді, що прагне удосконалювати свої знання у певній галузі науки, мистецтва, техніки й виробництвава,, розвивати свій інтелект, набути умінь і навичок науково-дослідницької, експерементальної діяльності під керівництвом педагогів, науковців, консультантів.

Організатором діяльності наукового товариства є дирекція школи, управління освіти Луцької міської ради, Волинське відділення Малої академії наук України.

Наукове товариство у своїй діяльності керується Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальнооосвітній навчальний заклад, Положенням про Малу академію наук.

Наукове товариство має свою назву, емблему, девіз та інші реквізити.

Головні завдання наукового товариства:

виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток наукової та дослідно-експерементальної діяльності вихованців;

задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до інтересів і здібностей;

розширення світогляду учнів у галузі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки;

сприяння підвищенню престижу і популяризації наукових знань;

розвиток пізнавальної активності, дослідницьких вмінь та навичок, творчих здібностей учнів у процесі навчальної та пошуково-дослідницької діяльності;

знайомство учнів з методами і прийомами наукового пошуку;

набуття навичок працювати з науковою літературою, відбирати, аналізувати, систематизувати матеріал, виявляти і формулювати проблеми, оволодівати мистецтвом дискусії, виступати перед аудиторією з доповідями, працювати з обладнанням, необхідним для наукових експерементів;

популяризація досягнень науки, техніки, літератури, мистецтва тощо.

Основні напрямки діяльності наукового товариства:

долучення до науково-дослідницької діяльності здібних учнів, відповідно до їх наукових інтересів;

навчання учнів роботі з науковою літературою, формування культури наукового дослідження;

знайомство і співробітництво з представниками тих галузей науки, що цікавлять учнів;

надання практичної допомоги учням у проведенні пошуково-дослідницької роботи;

організація індивідуальних консультацій, проміжного і підсумкового контролю, моніторингу якості наукових досліджень учнів;

налагодження співпраці з вищими навчальними закладами, науковими установами, залучення наукових працівників до керівництва науковими роботами учнів;

підготовка, організація і проведення науково-практичних конференцій, турнірів, олімпіад;

редагування та видання збірника наукових робіт учнів.

Членство у науковому товаристві

Членами наукового товариства можуть бути учні 7-11 класів, які проявляють інтерес до науки, є призерамаи олімпіад, турнірів, конкурсів прагнуть самостійно працювати над науковими дослідженнями.

Брати участь у роботі Товариства можуть учні та вчителі, батьки, науковці.

Основна діяльність наукового товариства проводиться в межах факультативів, предметних секцій, спецкурсів, гуртках тощо.

Зарахування учнів до НТ відбувається на основі рекомендацій вчителів-предметників.

Права та обов’язки членів наукового товариства

Члени наукового товариства зобов’язуються:

постійно вдосконалювати свої знання;

брати активну участь у роботі секцій та гуртків;

оволодівати навичками науково-дослідницької роботи;

пропагувати серед школярів наукові та технічні знання, досягнення науки та техніки;

допомагати учнівським колективам у проведенні конкурсів знавців, олімпіад, виставок, наукових конференцій тощо;

дотримуватись вимог Положення, виконувати рішення Ради НТ.

Члени наукового товариства мають право на:

здобуття знань відповідно до здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

науково-дослідну, експерементальну, конструкторську та інші види навчальної і науково-практичної діяльності, участь у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

користування навчально-матеріальною базою навчального закладу для підготовки науково-дослідницької роботи;

інформацію з усіх галузей знань;

участь в обговоренні і внесенні власних пропозицій щодо організації роботи наукового товариства;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

Структура та організаційні принципи діяльності наукового товариства

Учнівське наукове товариство створюється при наявності необхідної матеріально-технічної бази, педагогічних працівників, які можуть працювати у даному напрямі. Навчально-виховний процес здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова і клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, виставки,, оздоровчі збори, екскурсії, практична робота в майстернях і лабораторіях тощо.

Наукове товариство включає в себе творчі групи учнів, об’єднаних у секції з різних областей знань і охоплює своєю діяльністю не менше 50 учнів. Учні школи вступають у наукове товариство на підставі особистого бажання й рекомедацій вчителя.

На загальних зборах члени УНТ обирають Раду товариства із 7-15 членів строком на один рік на чолі з головою Ради. На першому засіданні Ради учні приймають Статут УНТ. Рада УНТ збирається двічі на семестр для обговорення поточних питань і перевірки виконання плану роботи.

Наукове товариство працює за річним планом роботи, обговореним на засіданні Ради НТ і погодженим конференцією НТ, затвердженим директором школи.

Керівним органом УНТ є Рада у складі: голови, заступника, секрктаря, керівників відділів секцій з числа педагогів та учнів.

У структурі наукового товариства працюють відділи:

1) історико-географічний;

2) хіміко-біологічний;

3) фізико-математичний;

4) філології;

5) мистецтвознавства;

6) спорту і технологій

7) науково-технічний, комп. науки


Кiлькiсть переглядiв: 228

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.