/Files/images/pro_shkolu/golovna_stornka/Школа_панорама.jpg

СТАТУТ

/Files/images/jittya_shkoli/shk_respublka/прапор_шк_республіки.jpg І. Загальні засади

1.1. Учнівське самоврядування – самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів КЗ «Луцькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради».

1.2. Офіційною назвою органу учнівського самоврядування навчального закладу є Шкільна республіка (ШР).

1.3. Дія даного статуту поширюється на учнів 2-11 класів.

1.4. У своїй діяльності Шкільна республіка керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України “Про освіту”, «Про громадські організації», “Про дитячі та молодіжні громадські організації”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, даним статутом.

1.5. Шкільна республіка пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги, партнерства, гласності, демократизму і незалежності й забезпечення захисту прав та інтересів учнів, їхню участь в управлінні, співпрацює з педагогами та батьками.

1.6. Символами Шкільної республіки є гімн, герб та прапор.


ІІ. Мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування.


2.1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, само реалізовуватися на благо собі, ровесникам, школі, родини, Україні.

Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів,здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.

Формувати навички самоврядування, соціальної активності і відповідальності у процесі практичної громадської діяльності.

Підготувати молодше покоління до життя, праці, активної участі в громадському житті школи та держави.

2.2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів навчального закладу на основі статуту навчального закладу, поширювати серед учнів інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод.

Створювати умови для самореалізації дітей та учнівської молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні класу та школи; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя,оволодіння наукою управління.

Згуртування учнів для добрих, корисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.

Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та учнівської молоді.


ІІІ. Структура учнівського самоврядування Шкільна Республіка


3.1. Органи учнівського самоврядування використовують різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів, педагогів та батьків. Президент ШР безпосередньо взаємодіє з адміністрацією, батьками навчального закладу.

3.2. Діяльність Шкільної республіки ґрунтується на засадах:

- самостійності учнівського самоврядування у межах своїх повноважень при вирішенні проблем;

- відповідальність органів учнівського самоврядування перед учнями, педагогами та батьками;

- наділення активу учнівського самоврядування повноваженнями та обов’язками, які затверджуються загальношкільною учнівською конференцією;

- різноманітності форм організації учнівського самоврядування.

3.3. Самоврядування Шкільна республіка має двоступеневу структуру – самоврядування учнів школи та класного учнівського самоврядування, дві частини тісно пов’язані між собою та працюють за спільно узгодженими планами.

3.4. Вищим виконавчим органом учнівського самоврядування є загальношкільна учнівська конференція, яка скликається один раз на рік.

3.5. Загальношкільна учнівська конференція має такі повноваження:

- затверджує нові положення, плани роботи та інші важливі документи, рішення;

- затверджується кількісний та персональний склад Ради Міністрів;

- заслуховує звіти про виконану роботу;

- приймає рішення, які стосуються на покращення виховного процесу і носять рекомендаційний характер.

3.6. На період між загальношкільними учнівськими конференціями керівництво учнівським самоврядуванням здійснюється Радою Міністрів.


ІV. Рада Міністрів


4.1. Рада Міністрів – законодавчий орган Шкільної республіки, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи,дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням своїх потреб та інтересів.

4.2. Рада Міністрів обирається на загальношкільній учнівській конференції, шляхом таємного голосування.

4.3. Офіційні засідання Ради Міністрів проводиться раз в місяць за відповідним планом. При потребі збирається на термінове позачергове засідання. Інформація щодо рішення Ради Міністрів висвітлюється у засобах масової інформації та на старостаті.

4.4. Організаційні засідання (старостат) проводяться на виховних годинах. Організаційне засідання передбачає ознайомлення членів з новими відомостями шкільного життя, планом роботи на тиждень.

4.5. Протоколи по організаційному засіданню необов’язкові. Протоколи по офіційному засіданню обов’язкові. Протоколи підписує Президент та Прем’єр-міністр.

4.6. Повноваження членів Ради Міністрів припиняється з моменту завершення навчання у школі, особистою заявою члена Ради Міністрів, у разі рішення членів Шкільної республіки за поведінку, яка шкодить іміджу ШР, за невиконання своїх обов’язків.

4.7. Головою Ради Міністрів є Президент.

4.8. Заступником Президента є Прем’єр-міністр.

4.9. Керівниками робочих груп за напрямками є Міністри (спорту та здоров’я, шефсько-трудової діяльності, освіти, інформації, дисципліни і порядку, культури), які очолюють Міністерства.

4.10. Найменшою структурною одиницею є малі ініціативні групи класів, які спрямовують свою діяльність за визначеними Міністерствами (спорту та здоров’я, шефсько-трудової діяльності, освіти, інформації, дисципліни і порядку, культури).


V. Повноваження членів Ради Міністрів


5.1. Президент ШР є представником усіх учнів у взаємовідносинах з педагогами та адміністрацією, діє як офіційний представник на заходах, у яких представлений навчальний заклад.

5.2. Президент ШР обирається з числа учнів школи на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні на період навчання у школі.

5.3. Президент Ради Міністрівзобов’язаний:

- здійснювати загальне керівництво Шкільної республікою;

- дотримуватися даного статуту та Статуту школи;

- готувати і проводити засідання Ради Міністрів та старостату;

- захищати та відстоювати інтереси учнівського колективу на рівні батьківської ради, педагогічного колективу, дирекції та на міжнародному рівні;

- підписувати протоколи засідань, іншу документацію;

- планувати роботу із іншими членами Ради Міністрів;

- взаємодіяти з педагогами-організаторами, дирекцією та батьківською громадою;

- звітувати про роботу Шкільної Республіки перед учнівським, батьківським, педагогічним колективами та на засіданнях голів учнівського парламенту міста;

- гідно представляти учнівський колектив в інших навчальних закладах та громадських організаціях.5.4. Президент Ради Міністрівмає право:

- на всі права, визначені у Статуті навчального закладу;

- представляти Шкільну Республіку у державних та недержавних структурах, органах місцевого самоврядування, під час зустрічей із посадовими особами різних рівнів, а також зі школярами та іншими громадянами;

- розміщувати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової інформації;

- брати участь у засіданнях педагогічних та батьківських рад.


5.5. Прем’єр-міністр є першим помічником Президента ШР, тісно співпрацює з ним та виконує функції секретаря.

Прем’єр-міністр Ради Міністрівзобов’язаний:

- за відсутності Президента виконувати його обов’язки;

- контролювати виконання рішень Ради Міністрів;

- вести протоколи всіх засідань, іншу документацію;

- розподіляти доручення між членами Ради Міністрів, надавати практичну і консультативну допомогу в питаннях виконання доручень;

- входити до складу Ради школи;

- взаємодіяти з педагогами-організаторами, дирекцією та батьківською громадою;

- відповідати на систематичне висвітлення життя і діяльності учнівського самоврядування.


5.6. Прем’єр-міністр Ради Міністрівмає право:

- на всі права, визначені у Статуті навчального закладу;

- за умови відсутності Президента представляти Шкільну Республіку у державних та недержавних структурах, органах місцевого самоврядування, під час зустрічей із посадовими особами різних рівнів, а також зі школярами та іншими громадянами;

- входити до складу Ради школи;

- брати участь у засіданнях педагогічних та батьківських рад.


5.7. Міністри ШР є координаторами певних напрямів роботи у процесі учнівського самоврядування ізобов’язані:

- формувати склад міністерств за напрями діяльності;

- сприяти організації та проведенню різноманітних заходів;

- подавати питання до розгляду та опрацьовують питання, що відносяться до роботи міністерств;

- відповідати за виконання рішень, що відносяться до очолюваних ними міністерств.


5.8. Міністри Ради Міністрів мають усі права згідно Статуту школи.


VІ. Робота Міністерств


6.1. Міністерство спорту та здоров’я:

6.1.1. Організовує щорічні Дні здоров’я;

6.1.2. Допомагає в організації та проведенні спортивні ігор, змагання серед учнів;

6.1.3. Проводить просвітницьку роботу щодо профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу, тютюнопаління та небезпеки від комп’ютерних ігор та гральних автоматів;

6.1.4. Виготовляє та розповсюджує тематичні стінгазети, буклети та брошури;

6.1.5. Співпрацює з міністерством дисципліни і порядку.


6.2. Міністерство шефсько-трудової діяльності:

6.2.1. Відповідає за збереження шкільного майна;

6.2.2. Організовує та залучає учнів до участі у акціях милосердя;

6.2.3. Організовує заходи екологічного спрямування;

6.2.4. Проводить заходи до збереження чистоти школи, пришкільної території;

6.2.5. Відповідає за відвідування одиноких людей та ветеранів, закріплених за школою;

6.2.6. Турбується про дітей пільгових категорій;

6.2.7. Контролює роботу волонтерського загону «Промінці добра», яка входить до складу міністерства.


6.3. Міністерство освіти:

6.3.1. Організовує допомогу учням із низьким рівнем навчання та проводить індивідуальні предметні консультації;

6.3.2. Організовує та проводить пізнавальні та інтелектуальні конкурси, змагання;

6.3.3. Перевіряє наявність та ведення щоденників, підручників;

6.3.4. Співпрацює з шкільною бібліотекою.


6.4. Міністерство інформації:

6.4.1. Випускає інформаційні стінгазети, бюлетені;

6.4.2. Відповідає за систематичність випуску шкільної газети «Свіжий вітер»;

6.4.3. Проводить конкурси класних стінгазет;

6.4.4. Збирає та узагальнює інформацію шкільного життя.


6.5. Міністерство дисципліни і порядку:

6.5.1. Контролює дотримання учнями Статуту та Режиму школи;

6.5.2. Контролює відвідування учнями уроків, наявність шкільної форми, змінного взуття під час навально-виховного процесу;

6.5.3. Контролює чергування класних колективів по школі;

6.5.4. Контролює санітарний стан класних кімнат;

6.5.5. Співпрацює з міністерством спорту та здоров’я.


6.6. Міністерство культури:

6.6.1. Відповідає за організацію та проведення культурно-масових заходів (вечорів, дискотек, виставок-оглядів, концертів, свят);

6.6.2. Залучає учнів до художньої самодіяльності;

6.6.3. Організовує екскурсії, походи у театри, кінотеатри та інші заклади культури;

6.6.4. Допомагає іншим міністерствам у проведенні масових заходів, конкурсів та зустрічей.


VІІ. Класне учнівське самоврядування.


7.1. Вищим органом самоврядування учнів в класі є засідання учнів класу, які проводяться на виховних годинах щотижня.

7.2. На засіданні розглядаються питання, що стосуються життя і діяльності класу, школи, плани роботи МІГ.

7.3. Координатором і наставником роботи класного учнівського самоврядування є класний керівник, який допомагає учням та консультує їх.

7.4. На класному засіданні обирається староста, заступники старости (2 учня), голови малих ініціативних груп (6 учнів), члени малих ініціативних груп та розписуються доручення.

7.5. Головою засідання класу є староста, а в разі відсутності – заступник.

7.6.Староста класу– це учень, що слідкує за дотриманням учнями Статуту та Режиму школи, обов’язків, сприяє організації життя класного колективу.

7.7. Староста звітує перед Президентом Шкільної республіки, класним керівником, адміністрацією школи.

7.8. Щопонеділка відвідує засідання старостату, після старостату доводить до відома учнів класу план роботи на тиждень.


7.9. Заступники старости- допомагають у роботі старості, а у разі відсутності виконують її роботу.

7.10. Обов’язки заступників старости:

- слідкувати за зовнішнім виглядом та відвідуванням учнями занять школи;

- допомагати класному керівникові в організації харчування та дозвілля учнів класу;

- слідкувати за поведінкою в класі;

- намагаються згуртувати клас для спільного відпочинку та праці;

- слідкувати за виконанням обов’язків іншими учнями.

7.11. Голови малих ініціативних груп – підпорядковуються старості, заступникам та класному керівнику та мають певний обсяг роботи.

7.12.Голова малої ініціативної групи класу з освіти: • організовує допомогу у разі потреби учням, які мають низький рівень знань;

 • залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

 • надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів тощо;

 • проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);

 • здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

 • члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).

7.13.Голова малої ініціативної групи класу з культури: • керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між учнями доручення по підготовці цих заходів;

 • організовує оформлення школи та класних кімнат;

 • несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;

 • вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис у гуртки;

 • сприяє відродженню національної культури українського народу;

 • організовує проведення конкурсів та оглядів художньої самодіяльності.

7.14.Голова малої ініціативної групи класу з спорту та здоров’я: • Робота цього міністерства полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Голова міністерства повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени малої ініціативної групи повинні проявити активність у різних спортивно-туристичних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я.

 • Пропагувати здоровий спосіб життя та проводити різноманітні заходи щодо здорового способу життя.

7.15.Голова малої ініціативної групи класу з шефсько-трудової діяльності: • піклується про молодших школярів, ГПД,

 • залучає дітей, підлітків до шефсько-трудової діяльності та до участі і спортивних секціях, змістовного дозвілля;

 • допомагають вчителю готувати творчі виставки учнів;

 • допомога одиноким, літнім людям, інвалідам, ветеранам Великої Вітчизняної війни;

 • організовує ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;

 • надають посильну допомогу класному керівникові.

7.16.Голова малої ініціативної групи класу з дисципліни і порядку: • надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотримання учнями Правил для учнів та Статуту школи;

 • організовує чергування класних колективів у класі та по школі;

 • виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

 • створює бригади учнів класу для ремонту меблів та шкільного інвентарю;

 • призначає відповідальних за дотримання дисципліни і порядку та відвідування учнями класу (звіт про відвідування учнів класу приносити після 1 та 5 уроків у кабінет № 5);

 • організовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни у класі;

 • контролює випуск колючки після чергування по школі.

7.17. Голова малої ініціативної групи класу з інформації:

- організовує та здійснює художнє оформлення, випуск шкільних стінгазет та малюнків, висвітлює цікаві шкільні традиції.

- інформує учнів, батьків, вчителів про всі події та заходи , які відбувають в школі та класі, різними засобами інформації (газета, радіогазета, рекламні оголошення).

- забезпечує гласність у діяльності учнівського самоврядування.

- сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи.


VІІІ. Повноваження членів «Майбутньої еліти Шкільної республіки»


8.1.Староста.

8.1.1. Староста класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями Статуту та Режиму школи, обов’язків, сприяє організації життя класного колективу.

8.1.2. Старосту класу обирає класний керівник та класний колектив.

8.1.3. Староста звітує перед Президентом Шкільної республіки, класним керівником, педагогу-організатору, адміністрацією школи.

8.1.4. Щопонеділка відвідує засідання старостату, після старостату інформує учнів класу про рішення Ради Міністрів та забезпечує його виконання. Веде спеціальний зошит для записів та контролю.


8.2.Староста і заступники старости виконують такі обов’язки:

8.2.1. Слідкують за зовнішнім виглядом та відвідуванням учнями занять школи.

8.2.2. Допомагають класному керівникові у роботі в класу.

8.2.3. Слідкують за поведінкою в класі.

8.2.4. Намагаються згуртувати клас для спільного відпочинку та праці.

8.2.5. Слідкують за виконанням обов’язків іншими учнями.

8.2.6. Заступники старости допомагають у роботі старості, а у разі відсутності виконують її обов’язки.


8.3. Голова малої ініціативної групи класу з освіти

8.3.1. Допомагає учням з низьким рівнем навчальних досягнень у процесі виконання домашніх завдань.

8.3.2. Залучає учнів в гуртки за інтересами.

8.3.3. Надає допомогу вчителю в разі необхідності.

8.3.4. Стежить за тим, щоб учні записали домашнє завдання у щоденники.

8.3.5. Члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).


8.4.Голова малої ініціативної групи класу з культури

8.4.1. Допомагає вчителю в організації та проведенні класних вечорів, свят.

8.4.2. Допомагає в оформлені класних кімнат та куточка символіки.

8.4.3. Співпрацює з представниками Шкільної республіки з питань організації виховних заходів.

8.4.4. Забезпечує явку учнів класу в шкільних конкурсах.


8.5. Голова малої ініціативної групи класу з спорту та здоров’я

8.5.1. Голова міністерства повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів.

8.5.2. Члени малої ініціативної групи повинні проявити активність у різних спортивно-туристичних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я.

8.5.3. Організовувати ранкову зарядку та фізкультхвилинки на уроках.

8.5.4. Пропагувати здоровий спосіб життя та проводити різноманітні заходи щодо здорового способу життя.


8.6. Голова малої ініціативної групи класу з шефсько-трудової діяльності

8.6.1. Допомагають вчителю готувати творчі виставки учнів.

8.6.2. Допомога одиноким, літнім людям, інвалідам, ветеранам Великої Вітчизняної війни;

організовує ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час.

8.6.3. Контролює бережливе ставлення до класного та шкільного майна, електроенергії, стан шкільних підручників та щоденники учнів.

8.6.4. Стежить за кімнатними рослинами.

8.6.5. Надають посильну допомогу класному керівникові.


8.7. Голова малої ініціативної групи класу з дисципліни і порядку

8.7.1. Контролює дотримання учнями Правил для учнів та Статуту, Режиму школи (поведінка учнів на уроках, перервах та їдальні, відвідування учнями школи).

8.7.2. Організовує чергування у класі;

8.7.3. Фіксує спізнення учнів;

8.7.4. Організовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни у класі;

перевіряє зовнішній вигляд учнів (наявність шкільної та спортивною форми, змінного взуття).


8.8. Голова малої ініціативної групи класу з інформації

8.8.1. Організовує та здійснює художнє оформлення малюнків, висвітлює цікаві класні традиції.

8.8.2. Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події та заходи, що проходитимуть в школі та класі, засобами інформації (рекламні оголошення, фотоколажі).

8.8.3. Співпрацює з представниками Шкільної республіки, подає цікаву інформацію та фотографії для шкільної газети «Свіжий вітер».


ІХ. Положення про вибори Президента Шкільної республіки


9.1. Вибори вільні, незалежні, загальні. Проводяться шляхом таємного голосування.

9.2. Вибори Президента проводяться Радою Міністрів у третій тиждень травня року у зв’язку із закінченням своїх повноважень.

9.3. Президент визнається недієздатним виконувати власні обов’язки за станом здоров’я у разі його відсутності у ЗОШ № 23 протягом двох календарних місяців поспіль за станом здоров’я, для засвідчення чого необхідна медична довідка.

9.4. Усунення Президента в порядку імпічменту допустиме у разі свідомого невиконання власних обов’язків. Усунення з посади в порядку імпічменту дійсне при підтримці не менше як двох третин учнів І зміни. Підтримка здійснюється поставлення власноручно підпису навпроти власного прізвище та класу у спеціальному додатку до ноти недовіри Президента.

9.5. На час виборів створюється виборча комісія (за п'ятнадцять днів до виборів) у кількості п’яти осіб.

9.6. Кандидати в президенти висуваються як групою учнів, так і шляхом само висування.

9.7. Право бути обраним має кожен учень 8-10 класів школи.

9.8. Документи, які повинні подати претенденти в кандидати:

- заява про бажання балотуватися на посаду Президента ШР;

- передвиборча програма кандидата.

9.9. Передвиборча агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не перевищують допустимі норми.

9.10. Агітація проводиться протягом трьох днів до виборів. У день виборів забороняється будь-яка агітація.

9.11. Підрахунок голосів здійснюється членами виборчої комісії на засіданні.

9.12. Результати оголошуються на третій день після виборів.

9.13. Інавгурація новообраного Президента ШР проводиться на Останньому дзвінку.

9.14. Новообраний Президент вступає на пост по припиненню повноважень Президента.


Х. Внесення змін


10.1. Будь-які зміни у Статуті Шкільної республіки допустимі лише при підтримці цих змін усіма членами Шкільної республіки.


ХІ. Кінцеві положення

11.1. Статут вступає в дію лише після затвердження Радою Міністрів (загальношкільною учнівською конференцією).

11.2. Статут Шкільної республіки є основою будь-якої діяльності учнівського самоврядування.


Кiлькiсть переглядiв: 548

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.