Концепція розвитку

Концепція
розвитку
Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23
затверджена педагогічною радою
та погоджена управлінням освіти
Луцької міської ради.

/Files/images/Емблема.jpg Концепція ґрунтується на гуманістичній, особистісно орієнтованій парадигмі освіти. Термін реалізації концепції становить 5 років. Вона містить загальні положення, ідею, мету, стратегії, основні цілі та завдання, пріоритети, розкриває зміст та особливості організації навчально-виховного процесу.
Державна політика у сфері освіти в питаннях навчання та виховання підростаючого покоління визначає систему освіти, яка має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку учнів, тим самим виховуючи всебічно розвинену особистість, здатну реалізувати себе в повній мірі у дорослому житті, виховувати конкурентноспроможну особистість, може реалізувати себе на сучасному ринку праці. Концепція розвитку Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»), «Про загальну середню освіту», «Про Національну доктрину розвитку освіти», відповідними Указами Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, «Концепцією профільного навчання в старшій школі», «Державною програмою «Вчитель», Державним стандартом базової і повної середньої освіти та Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для початкової, основної та старшої школи.

Обґрунтування необхідності створення Концепції розвитку Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23

Освіта сьогодні покликана займатись особливим духовним творенням – готувати нову людину – громадянина України, якому притаманні такі риси, як національна самоповага і патріотизм, гуманність і добропорядність, компетентність і волелюбність, який високо цінує ідеали демократії, свободи, справедливості.

Аналіз організації освітнього процесу в закладі та усвідомлення проблем розвитку загальної середньої освіти в Україні на сучасному етапі викликали необхідність розробки Концепції розвитку Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 на період 2013-2018 років з метою реалізації мети закладу: створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації молоді, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.

Щоб відповідати високим стандартам і вимогам нової епохи, сучасній людині необхідні знання в широкому спектрі галузей, вона повинна вміти засвоювати все нові й нові способи та види діяльності. Сучасна школа має створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості, коли випускник може проявити не лише інтелектуальну компетентність, але й компетентість соціальну.

Ідеї розвитку

Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 має статус закладу із навчанням українською мовою та визначає основні ідеї:

забезпечувати комплексну програму розвитку дітей у системі безперервної освіти, доступність навчання для всіх дітей мікрорайону;

будувати навчально-виховний процес на основі глибокого всебічного вивчення особистості школяра шляхом ефективної роботи психолого-соціальної служби в закладі, науково-обґрунтованого діагностування, аналізу динаміки розвитку кожної дитини, створення відповідних умов для задоволення її зростаючих потреб і активної участі в житті соціуму;

приділяти особливу увагу гармонійному розвитку, вихованню загальнолюдських цінностей, формуванню базової культури учнів, зміцненню здоров’я, наданню допомоги у саморозвитку кожного школяра.

зміцнювати зв’язки школи з дошкільними, позашкільними закладами як основою створення і розвитку єдиного педагогічного комплексу.

здійснювати багатопрофільність та різнорівневість навчання, розробляти і відбирати найбільш ефективні технології навчання.

Шляхи реалізації Концепції розвитку:

забезпечення ефективної діяльності загальноосвітнього закладу з метою створення оптимальних умов для організації навчально-виховної діяльності;

формування системи виявлення обдарованої молоді;

створення сприятливих умов для підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків;

упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;

проектування управлінської діяльності.

Мета освітньої діяльності закладу – формуваня творчої особистості випускника з глибоко усвідомленою громадянською позицією, високим почуттям національної і власної гідності, який є носієм національних і загальнолюдських цінностей; освіченої і працьовитої молоді, відповідальної за свої дії, і готової після закінчення навчання присвятити своє життя й працю на благо України.

Пріоритети (стратегічні цілі) розвитку школи:

- Підвищення якості освітніх послуг та забезпечення їх відповідності національним, європейським і міжнародним стандартам та вимогам.

- Забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

- Активізація діяльності школи у Всеукраїнському та міжнародному освітньому просторі.

- Оновлення навчально-виховного процесу на основі інноваційних освітніх технологій.

- Інформатизація та комп’ютеризація навчально-виховного процесу.

- Розвиток креативності учнів на основі особистісно ориєнтованого підходу.

- Упровадження технологій проектування управління.

Основні принципи діяльності школи:

Перший принцип – принцип єдності і диференційованості у змісті освіти, який містить у собі такі основні рівні:

рівень загальнолюдських цінностей, що відповідають освітнім стандартам і нормам світової культури;

рівень державний – ядро змісту освіти, єдине для всіх шкіл України;

рівень національно-соціальний, що враховує особливості, властиві національному і соціальному розвитку України;

рівень регіональний, що відповідає культурним, соціально-політичним, економічним особливостям західної України;

рівень місцевий, що містить особливості змісту освіти м.Луцька;

рівень загальношкільний, його спрямованість, профіль, спеціалізація, тип, традиції, що передбачає насичення освіти економічним змістом;

рівень індивідуальний, що враховує можливості і бажання учня і вчителя.

Другий принцип – принцип гуманізації змісту освіти.

Спираючись на прогресивні ідеї діалектики, уявлення про гуманістичну спрямованість діяльності людини, освіта доповнюється і розширюється філософією про сенс життя і призначення людини, про поняття духовності, про загальнолюдські цінності.

Третій принцип – принцип розвиваючого характеру навчання.

Він передбачає саморозвиток особистості і вимагає пріоритети в процесі навчання мотиваційних аспектів освіти.

Четвертий принцип - педагогічної підтримки, співробітництва та співтворчості між учителем і учнем. Ставлення до дитини як до суб’єкта власного саморозвитку, спрямованість на самоствердження його індивідуальності.

П’ятий принцип – індивідуалізації та диференціації навчання. Цей принцип реалізується у творчому розвитку кожного учня з урахуванням різниці в інтелектуальній, емоційно-вольовій та дієво-практичній сферах.

Цей принцип вимагає організації профільного навчання, застосування нових навчальних програм і підручників, навчання дитини за особливим планом тощо.

Шостий принцип – принцип оптимізації навчально-виховного процесу – передбачає досягнення кожним учнем найвищого рівня знань, умінь, навичок і розвитку творчих здібностей.

Сьомий принцип – це принцип відкритості і динамічності освіти, що передбачає її постійний розвиток і саморегуляцію.

Структура школи

Заклад має 1-11 класи для учнів віком від 6 до 17(18) років.

Загальноосвітня школа складається з трьох ступенів:

І ступінь – початкова школа – 4 роки.

ІІ ступінь – основна школа – 5 років.

ІІІ ступінь – старша школа – 2 роки.

Школа І ступеня – школа становлення, структурний підрозділ навчального закладу, є чотирирічною (1-4 класи). До неї вступають діти, яким до 1 вересня виповнилося не менш як 6 років і які за результатами медичного й психічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання, а також діти семирічного віку, які з об’єктивних причин не почали навчання в школі.

Школа І ступеня, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток.

Пріоритетами в початкових класах є виховні, загальнонавчальні і розвивальні функції. У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логікомовленнєвими, пізнавальними і контрольнооцінювальними уміннями і навичками, набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному і природному оточенні, співпраці в різних видах діяльності.

Освітніми результатами цього ступеня навчального закладу є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні уміння й навички, узагальнені знання про рідний край, реальний світ у його зв’язках і залежностях, національна самосвідомість та екологічна культура. У молодших школярів достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистісно цілісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.

І ступінь. Початкова школа.

Основні завдання початкової школи:

формування пізнавальних компетентностей: знань, вмінь, навичок на рівні, не нижчому від Державного стандарту, здатності виконувати творчі завдання, доводити правильність судження;

формування особистісних компетентностей: первинних психологічних знань про себе, володіння інформацією про певні відмінності в характері, особисті якості, самоконтроль, навички самооцінки;

формування самоосвітніх компетентностей: зацікавленості певним видом навчальної діяльності, вироблення умінь збирати та узагальнювати інформацію, інтересу до творчих завдань;

формування соціальних компетентностей: відчуття себе як частин колективу, вміння спілкуватися з друзями, знати правила культури поведінки, відповідального ставлення до своїх обов’язків;

формування здоров’язбережувальних компетентностей: володіння навичками особистої гігієни та самообслуговування, зацікавленості у регулярних заняттях фізичною культурою.

ІІ ступінь. Основна школа - школа самостійності та самоутвердження. Навчаються діти 11-15 років. Школа забезпечує створення оптимальних умов для розвитку здібностей дітей, формування у них методів наукового пізнання, евристичного мислення, підготовку їх до ранньої профілізації за рахунок використання варіативної складової навчального плану, введення курсів за вибором, факультативів.

- Формування загальнопредметної, соціальної, комунікативної, інформаційної, технологічної компетенції учнів на допрофесійному та базовому рівнях.

- Формування здатності аналізувати, формулювати, аналізувати й розв’язувати навчальні завдання, розвиток технології творчого пошуку: самостійне перенесення знань і вмінь у нові умови, бачення проблеми у знайомій ситуації, визначення нових функцій об’єкта, бачення альтернативи рішення, вміння комбінувати способи діяльності.

Основні завдання основної школи:

формування пізнавальних компетентностей: загально предметних та предметних компетентностей на рівні Державного стандарту, оволодіння технологіями критичного мислення, розв’язання проблемних завдань та нестандартних ситуацій, оволодіння культурними та духовними цінностями українського народу та світовими надбаннями;

формування особистісних компетентностей: уміння проаналізувати властивості свого характеру, порівнювати суб’єктивне й об’єктивне уявлення про себе; оволодіння здатністю самокритики та самореалізації;

формування соціальних компетентностей: здатності до вибору спецкурсів, факультативів, профілю подальшої освіти; вміння співпрацювати з різними людьми, брати відповідальність за індивідуальну та групову діяльність, володіння навичками етичної та правової поведінки;

формування самоосвітніх компетентностей: осмислення потреби в саморозвитку, готовності до постійного навчання, оволодіння прийомами та формами самоосвітньої діяльності; свідоме застосування знань в умовах швидких змін;

формування усвідомленого ставлення до свого життя і здоров’я; відмова від шкідливих звичок, усвідомлення престижності бути здоровим фізично і духовно, уміння діяти в екстремальних ситуаціях.

ІІІ ступінь. Старша школа - школа вибору і самовизначення, навчаються учні 16-17 років.

Завдання школи ІІІ ступеня – є засвоєння фундаментальних наук, розвиток спеціальних та практичних здібностей, забезпечення професійної орієнтації учнів, підготовка їх до вступу у вищі навчальні заклади.

Основні завдання старшої школи:

формування пізнавальних компетентностей: знань, умінь, навичок на рівні Державного стандарту, володіння технологіями розв’язання ситуативних та проблемних завдань, творчого проектування, виконання дослідницької роботи, знання культурних та духовних цінностей українського народу та світу;

формування особистісних компетентностей: здатності усвідомлювати власну унікальність і реально оцінювати себе, вироблення прагнення до особистісного самоврядування, здатності до самокритики та самореалізації;

формування соціальних компетентностей: орієнтації на успіх і життєву перспективу, свідомого професійного самовизначення, здатності до самостійного прийняття рішень, вміння працювати в команді; усувати конфлікти протидіяти соціальному тискові;

формування самоосвітніх компетентностей: здатності до саморегульованого набуття знань та вмінь; вільно орієнтуватися в різних джерелах інформації, аналізувати й контролювати власну діяльність, брати участь у дослідженнях, мати досвід написання наукових робіт;

компетентне ставлення до свого здоров’я: прагнення до фізичної досконалості, здорового способу життя, ставлення до здоров’я як найвищої цінності, володіння навичками першої медичної допомоги, знань дій у надзвичайних ситуаціях.

Зміст та організація навчального процесу

1. Заклад працює за навчальним планом, що складається на основі розроблених МОН України базових навчальних планів із конкретизацією допрофільного та профільного навчання.

Відповідно до навчальних планів школи педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, затверджені МОН України, а також науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.

2. Педагогічні працівники можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

3. У школі на всіх ступенях навчання забезпечується варіативність загальної середньої освіти з урахуванням інтересів і побажань учнів, їх батьків.

4. Навчально-виховний процес у школі здійснюється за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, складання державної підсумкової атестації екстерном.

5. Загальноосвітня школа охоплює навчанням усіх учнів визначеного мікрорайону. Учні зараховуються згідно з наказом директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

6. До першого класу школи зараховуються діти 6-ти років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного обстеження психологом та педагогом згідно критеріїв, визначених Міністерством освіти та науки України.

7. Навчальний рік ділиться на семестри. Школа працює за 5-денним планом.

8. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи.

9. Навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів.

10. Оцінювання навчальних досягнень учнів у школі здійснюється за такою системою:

- у першому класі, як правило, дається словесна характеристика;

- у другому класі за рішенням педагогічної ради та у наступних класах оцінювання навчальних досягннеь учнів проводиться за 12-бальною системою.

11. Державна підсумкова атестація проводиться тільки в 4, 9 і 11 класах.

12. Основними формами організації навчання є:

- традиційні уроки, проблемні уроки, уроки-лекції, семінари, практичні заняття, конференції, подорожі, виставки тощо;

- семінарські заняття, ділові ігри, брейн-ринги, індивідуальні заняття, заліки;

- профільні семінари, факультативи, курси за вибором.

13. Поглиблена допрофільна підготовка учнів забезпечується вивченням спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідуванням занять у гуртках, товариствах.

Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення здійснюється на основі штатного розкладу.

Педагогічна діяльність здійснюється на основі функціональних обов’язків, визначених у посадових інструкціях.

Учитель є соціальним працівником, що організовує творчу співпрацю з учнями як рівноправними особистостями.

Крім виконання соціального замовлення на надання обов’язкової середньої освіти, учитель має право на вияв творчої індивідуальності, на інноваційну діяльність у процесі власної педагогічної діяльності.

Рейтинг вчителів школи визначається шляхом аналізу результативності їх творчої діяльності та враховується при матеріальному стимулюванні педагогічних працівників.

Управлінська діяльність

1. Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

- загальношкільна конференція;

- педагогічна рада;

- рада школи;

- адміністрація школи;

- атестаційна комісія;

- науково-методична рада;

- батьківський комітет;

- учнівське самоуправління;

- піклувальна рада.

2. Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, проектування, керування навчально-виховною діяльністю, моніторинг.

3. Річне планування здійснюється з використанням програмно-цільового підходу. План будується на основі підготовки інформаційної довідки про школу, проблемного аналізу стану справ згідно з Концепцією школи.

4. При складанні плану використовується структурування, постановка мети, визначення завдань, прогнозування результатів, складання алгоритму дій на кожному етапі. План підлягає експертизі в кінці року.

5. З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всіх підрозділів закладу, робота педагогів-новаторів в режимі самоконтролю, оволодіння технологією експертної діяльності.

Основними напрямами управлінської діяльності навчального закладу є:

концептульність управління, його інтенсифікація;

адаптивність управління;

психологізація управлінського менеджменту;

інформаційне забезпечення процесу управління;

дослідження динаміки розвитку навчального закладу з усіх напрямків діяльності на основі моніторингових процедур;

реалізація принципів особистісно зорієнтованого управління школою;

демократизація управління шляхом впровадження адаптивної моделі державно-громадського управління.

Така модель враховує місцеві особливості і специфіку регіону і школи, конкурентноздатність освітніх послуг, що надає заклад освіти, посилення взаємодії з батьками і громадськістю, більшу відкритість і демократизм, органічне поєднання засобів державного впливу з громадським управлінням. Розробка шкільного змісту освіти, управління стратегією розвитку школи, вже не є прерогативою командної «верхівки». Управління складною соціальною структурою, якою є сучасна школа, в сучасних умовах неможливе без участі батьків, учнів, громадськості.

Зокрема значно зросла роль колегіальних органів управління: Ради школи, Піклувальної та педагогічної ради, загальних зборів трудового колективу, батьківських зборів, учнівського самоврядування. Саме державно-громадське управління забезпечує перехід школи з режиму функціонування в режим розвитку.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільні благодійні внески батьків. Розподіл коштів добровільних батьківських внесків відбувається згідно з фактичним їх надходженням за погодженням із Піклувальною радою школи. Перевірку обігу благодійних батьківських внесків здійснює контрольно-ревізійна комісія Піклувальної ради, яка звітує перед батьківською громадою про витрати коштів за звітний період не менше трьох разів на рік.

Не використані в поточному навчальному році кошти не підлягають вилученню і використовуються в наступних звітних періодах.

Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації Концепції розвитку закладу здійснюється шляхом:

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- створення нових навчальних кабінетів;

- поповнення існуючих кабінетів навчально-наочними посібниками, довідковою, методичною, науково-популярною літературою;

- організації виготовлення саморобних навчальних посібників;

- придбання комп’ютерної техніки, технічних засобів навчання;

- поповнення бібліотечного фонду;

- придбання меблів, спецодягу;

- надання школою платних послуг.

Концептуальною основою побудови навчально-виховного процесу є положення:

- Навчаючись в школі, дитина не готується до життя, а сьогодні живе повноцінним життям, і його особисті проблеми настільки ж реальні і важливі для нього, як і особисті проблеми дорослих.

- Здатність зростати – важлива відмінність від дорослого, особистісне зростання дитини – найбільш важлива мета, розв’язанню якої мають сприяти дорослі.

- Розвиток людини відбувається через активну взаємодію з оточуючим середовищем, через власну розвиваючу діяльність.

- Навчально-виховний процес побудований з врахуванням природовідповідності.

- Середовище, в якому знаходяться діти, має сприяти їхньому розвитку.

- Надати дітям можливість випробовувати себе у різноманітних видах діяльності.

- В основі – ідея прав дитини, повага до її гідності. Дитина – суб’єкт навчально-виховного процесу.

- Школа забезпечує психологічну підтримку учню; учень – підтримку вчителю.

- Школа створює і вдосконалює умови, які дозволяють особистості стати суб’єктом власного розвитку, поглиблює форми спільної життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу з метою повного виявлення та розвитку їхньої індивідуальності.

Ми маємо на меті створити школу самовизначення особистості шляхом утвердження педагогічної системи особистісно-родинно-орієнтованого спрямування, з активним залученням сімей та громадськості, яка діятиме як навчальний центр для них. Освітній заклад забезпечить потреби кожного окремо члена цієї громадськості вчитися впродовж всього життя, саме тут реалізується філософія сприяння розкриття потенціалу особистості на всіх її рівнях.

Дитина має почувати себе впевнено, комфортно, мати право вибору вільно висловлювати думки, брати участь в управлінні школою, розуміти і поділяти шкільну філософію, наші професійні та моральні цінності, цілі та задачі, власну відповідальність за їх реалізацію.

Ми переходимо від школи, в якій дитину вчать і виховують, до школи, де вона вчиться, виховується, розвивається власними зусиллями за допомогою і підтримкою вчителів. Гуманістична педагогічна система школи має виробити на основі самовизначення вчителів і учнів, (у їх співпраці) індивідуальні шляхи і засоби освіти, спрямовані на самовдосконалення кожного.

Педагогічний колектив постійно має вдосконалювати технології побудови розвиваючого, навчаючого, виховуючого, оберігаючого середовища.

Школа має бути місцем, де можна послідовно моделювати суспільство, до якого ми хочемо підготувати нове покоління, забезпечити підготовку до життя в ринкових умовах.

У такому середовищі надається перевага виховання благородної людини, моральної, високодуховної.

Школа відмовляється від залишків авторитарної педагогіки, від віри у всесилля традиційних методів, а впроваджує інноваційні технології на основі педагогіки співробтництва


План роботи

/Files/photogallery/732/02.jpg Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 є комунальною власністю Луцької міської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Луцької міської ради, якому делеговані відповідні повноваження. У 2012-2013 навчальному році нараховується 112 педагогічних працівників, 13 - у декретній відпустці. По віку: 3 вчителі до 25 років, 52 – від 25 до 45 років, 44 педагоги від 45 до 55 років, 11 жінок мають більше 55 років. 1 педагог більше 60 років; 3 педпрацівники мають стаж: 1 - понад 40 років, 8 – понад 30, 45 – більше 20 років, 27 – понад 10 років. 21 – понад 3 роки, 8 – до 3 років. В закладі 34 працівники з числа обслуговуючого персоналу. Всього працівників 144. В школі навчалося 1205 учень у 44 класах, середня наповнюваність класів становить 27,5 учнів. У початковій школі 18 класів, в яких навчалося 487 учень; в 5-9 класах – 594 учнів; у 10-11 –124 учні.

На сьогодні ми маємо факт зменшення кількості учнів і класів (станом на вересень 2013 р. - 42 класи).Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. У 2012/2013 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100%. На період декретної відпустки основних працівників в школі працює 4 вчителі. З метою підвищення рівня наукової роботи по сумісництву протягом року працювали двоє науковців – викладачів СЄНУ і один викладач ВІППО. За залучені кошти в колективі працювали два керівника гуртків (фольклорного та народних інструментів). При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Однією з умов атестації педпрацівника є вміння користуватися комп’ютером. 12 педагогів школи пройшли навчання по програмі Іntel «Навчання для майбутнього». Було проведено діагностування серед вчителів на рівень володіння комп’ютером. 32 вчителів володіють на високому рівні, на достатньому - 54, на середньому – 9.По якісному складу педагогічних працівників наша школа має такі показники: вчителів –методистів – 18, старших вчителів – 25, «Відмінників освіти» – 9, спеціалістів вищої категорії – 67, спеціаліст І категорії – 8, спеціаліст ІІ категорії – 14; спеціаліст» - 23.В основу діяльності педагогічного колективу Луцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 в 2012-2013 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”. Педагогічний колектив керувався Указами Президента України “Про національну доктрину розвитку освіти” № 347/2002 року, “Про національну програму “Діти України” № 63/96р., “Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти” № 580/1998 року, “Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти” № 417/1996 року.Структура загальноосвітньої школи №23 відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом. Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2012 році, регіональними програмами.Протягом року простежувався і певний рух учнів. Так за 2012–2013 навчальний рік прибуло 19, вибуло 14 учнів.Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти були охоплені навчанням в закладах різних типів. За педагогічними працівниками школи згідно з наказом, який видається щорічно, закріплені вулиці по мікрорайону школи. Щорічно вчителями школи складаються і впорядковуються списки дітей від 6 років до 18 років.Всі учні школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).З метою забезпечення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти, згідно “Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладів” було організовано індивідуальне навчання для учнів.Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями.Результати навчання – це основний показник діяльності навчального закладу. Якість шкільної освіти є похідною від цілей і завдань. Вона відповідає як соціальним потребам держави, так і запитам особистості.Якщо вести мову про успішність учнів школи в оволодінні навчальними предметами, то слід відмітити, що протягом останніх років спостерігається тенденція до підвищення показників успішності школярів.Станом на 25 травня 2013 року у навчальному закладі завершили навчальний рік: 113 учнів 1-х класів; 370 учнів 2-4-х класів; 588 учнів 5-9-х класів; 123 учні 10-11-х класів.Таким чином усього завершили навчальний рік 1194 учнів. Початковий рівень навчальних досягнень мають п’ятеро учнів (1%); двоє із 4-Г класу та троє із 11-Б класу, класні керівники Михальчук Н.М.; Самостян Р.Я. Серед інших паралелей класів таких учнів немає.Середній рівень навчальних досягнень мають 383 школяра (35%): - серед учнів 2-4-х класів 116 чол. (31%). Найбільше таких (10-11 учнів) у 2-Б, 2-В, 2-Г, 3-Б, 4-В, 4-Д класах – класні керівники Басік Г.П., Левчук І.Г., Шило Г.І., Степанова О.В., Ульянова А.В., Грищук Л.О., Назарчук Н.С.; - серед учнів 5-9-х класів 222 (чол.) – 38%. Найбільше таких (10-18 учнів) у 6-В, 7-Б, 7-В, 7-Г, 8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г, 9-Б, 9-Г, 9-Д класах, класні керівники Солтис В.І., Чугункова О.І., Кузьмич В.Ю., Герасимович А.В., Солдатенко Н.М., Яковлєва Г.І., Луцюк О.А., Шевчук С.Г., Совершенко О.М.;- серед учнів 10-11-х класів 45 (чол.) – 37%. Найбільше таких у 10-А класі – 50%; 11-Б клас – 71% - класні керівники Луцик Л.Н., Самостян Р.Я. Немає учнів у такому рівні навчальних досягнень в 11-А клас, класний керівник Пікун Г.П.Достатній рівень навчання виявили 559 учнів (52%):- серед учнів 2-4-х класів – 177 (чол.) – 48%.Найбільше таких у 2-А класі (59%), 3-А (60%), 3-Д (50%), 4-А (54%), 4-Б (63%), 4-Г (54%) – класні керівники Хурсенко О.Й., Пономаренко Н.І., Ковтунець О.М., Хвищук Є.М., Нижник О.Ю., Михальчук Н.М.;серед учнів 5-9 класів 324 (чол.) – 55%.Найбільша кількість таких школярів на паралелі 5-х класів – 80 осіб класні керівники Пушкар Т.В., Ковальчук О.В., Лесик О.О., Андрієвська А.І., 7-х класів – 63 чол. (54%), 6-х класів 59 чол. (59%).- серед учнів 10-11-х класів таких 58 осіб (47%). Найбільше у 11-А класі (80%) та 11-В класі (64%), класні керівники Пікун Г.П., Боровицька І.Д.Високий рівень навчальних досягнень виявили 133 учні (12%):серед 2-4-х класів таких школярів 74 (20%). Найбільше на паралелі 3-х класів – 34 учня;серед 5-9-х класів 42 школярі (7%). Найбільше таких на паралелі 5-х класів (13 чол.), 9-х класів (12 чол.);серед 10-11 класів – 17 учнів (14%).Найбільше у 10-Б, 11-В, 11-А класах, класні керівники Риковська Т.Г., Боровицька І.Д., Пікун Г.П. Немає школярів з таким рівнем навчання у 6-Г, 7-Б, 7-В, 8-В, 9-Г, 9-Д класах, класні керівники Алпацька Л.А., Чугункова О.І., Кузьмич В.Ю., Луцюк О.А., Совершенко О.М., Смалюк Р.А.Творчо конструктивний рівень навчальних досягнень учнів становить (64%):школа І ступеня – 68%;школа ІІ ступеня – 62%;школа ІІІ ступеня – 61%ТКР від 50% до 78% простежується на усіх паралелях учнівських колективів. Найнижчим цей показник є у 9-Г клас (35%), 7-Г (38%), 115 (16%), класні керівники Совершенко О.М., Герасимович А.В., Самостян Р.Я. Найвищим 100% в 11-А класі, класні керівники Пікун Г.П.Середній бал навчальних досягнень становить 9,3 - у школі І ступеня, 7,4 - у школі ІІ ступеня, 7,2 – у школі ІІІ ступеня. Цей показник по школі 8.За результатами навчання встановлено, що 49 учнів складають резерв достатнього і високого рівнів у 2-х-4х класах; 24 учня – серед 5-9-х класів та п’ятеро серед учнів 10-х-11-х класів. Варто відмітити, що 2 учня із паралелі 11-х класів завершили навчання у закладі в резерві високого рівня. Усього таких школярів у закладі 78 осіб (7%).У порівнянні з 2011-2012 навчальний роком показники успішності у закладі підвищилися: ТКР на 6%, а середній бал на 0,2. Значно зменшилась кількість учнів у початковому рівні із 18 школярів до 5-ти (-13 осіб).Таким чином, навчальні досягнення школярів відповідають стану їхнього здоров’я, психічному та розумовому розвитку та свідчать про засвоєння навчальних програм з предметів у 2012-2013 н.р. на достатньому рівні. Тридцять п’ять учнівських колективів завершили навчання на достатньому рівні, а шість – на середньому.У школі вироблена система роботи щодо профільного навчання. У 9 класах проводиться допрофільна підготовка шляхом залучення годин варіативної складової.Профільне навчання учнів старшої школи здійснювалося за такими напрямами:природничий (фізика, біологія) – 10-А та 11-А класи (28 і 20 учнів);суспільно-гуманітарний (географія, економіка) – 10-Б та 11-В класи (29 і 22 учнів);технологічний (технології на базі МНВК) – 11-Б клас (24 учні).Викладання профільних предметів відбувається відповідно до програмних вимог профільної школи досвідченими педагогічними працівниками:Пашкетником В.А. та Шмідт Л.А. – учителі-методисти у викладанні фізики (10-А та 11-А класи);Куліш О.В. – учитель-методист, учитель біології (10-А клас);Риковською Т.Г. – учитель-методист, учитель географії (10-Б, 11-В класи);Ковальчук О.В. - учитель економіки, «старший учитель» (10-Б, 11-В класи).Під час проведення уроків з профільних предметів учителі-предметники застосовують їх різні форми: уроки-лекції, уроки-конференції, уроки-семінарські заняття, дискусії під час вивчення географії (Риковська Т.Г.). Реалізація творчих здібностей відбувається через написання творчих робіт.У вивченні біології вчитель Куліш О.В. використовує оглядові та настановчі лекції. Навчальні конференції проводить як узагальнення та систематизацію знань учнів на основі вивчення тем. Для їх організації застосовуються запитання із підручника. Матеріально-технічна база кабінету біології не дозволяє в повному обсязі проводити лабораторні і практичні заняття. Позаурочна робота з предметів (географія, біологія) реалізовується через науково-дослідницьку діяльність учнів (Главічка А., Лихач Д., Чмух Я.), підготовку та участь у предметних олімпіадах, навчально-дослідницьких екскурсіях.У вивченні економіки старшокласниками учитель Ковальчук О.В. надає перевагу оглядовим і настановчим лекціям, семінарськім заняттям, пропонує експериментальні завдання, лабораторні та практичні роботи.При викладанні фізики у 11-му класі, вчителем Шмідт Л.А. використовуються різні форми проведення занять, зокрема: лекції, написання рефератів, проекти, семінарські заняття, експериментальні завдання, контроль знань учнів, навчальні конференції, власні дослідження. При викладанні фізики у 10-А-му класі, вчителем Пашкетником В.А. використовуються найчастіше навчальні конференції, експериментальні завдання, настановчі лекції. Чільне місце належить практичним роботам. Провідним напрямком у межах курсів фізики та економіки є науково-дослідницька діяльність, екскурсії навчального змісту, робота з обдарованими школярами.На виконання річного плану роботи навчального закладу у період з 19 по 29 листопада 2012 року проведено тематичну декаду допрофільних та профільних предметів.Для педагогічних працівників школи, членів м/о, молодих учителів, психологів, класних керівників учителі-предметники Куліш О.В., Андрієвська А.І. (вчителі біології), Юревич В.М., Пашкетник В.А., Шмідт Л.А. (вчителі фізики), Риковська Т.Г., Осадчук Г.М. (вчителі географії), Гірський В.Я., Онисюк І.Й. (вчителі трудового навчання), Ковальчук О.В. (вчитель економіки) представили творчі напрацювання парного співробітництва вчителя та учня через застосування елементів наукового дослідження, проектної, інформаційно-комукаційної, пізнавальної діяльності. Завдяки творчій співпраці зі старшокласниками вчителями Куліш О.В., Риковською Т.Г., Ковальчук О.В., Пашкетником В.А. успішно підготовлені команди до міського туру предметних турнірів.Результати навчання учнів з профільних предметів за період 2012-2013н.р. свідчать про те, що старшокласники на достатньому рівні засвоїли навчальну програму із біології (10-А кл.), географії (10-Б кл.), вчителі Куліш О.В., Риковська Т.Г., фізики, біології, технологій, географії, економіки в 11-х класах, вчителі Пашкетник В.А., Куліш О.В., Риковська Т.Г., Ковальчук О.В., викладачі МНВК. На середньому рівні з фізики (10-А кл.), вчитель Пашкетник В.А., економіки Ковальчук О.В. Учні 11-х класів успішно склали ДПА із профільних предметів.Навчальним закладом продовжено співпрацю із науковцями СЄНУ імені Лесі Українки, інститутом розвитку людини «Україна», яка полягає у наукових дослідженнях учнів на базі СЄНУ ім. Лесі Українки та МАН.Учителями-предметниками Риковською Т.Г., Куліш О.В. підготовлені методичні рекомендації для освітян міста з викладання географії та біології у профільних класах, які стали призерами міської виставки дидактичних та методичних матеріалів.Для підготовки учнів 9-х класів до профільної старшої школи була організована панорама цікавих зустрічей учнів та їх батьків із працівниками МНВК, педагогічного коледжу, медичного коледжу, коледжу технологій та бізнесу, СЄНУ імені Лесі Українки. Проведено анкетування дев’ятикласників щодо запитів школярів у продовженні навчання у профільній школі.Педагогічний колектив школи у роботі з обдарованими учнями враховує особливості школи, сучасні педагогічні ідеї і концепції, сприяє розвитку творчої особистості учня, його самоосвіті та саморозвитку, запровадженню основних засад особистісно орієнтованого навчання, забезпечує максимальне розкриття індивідуальних особливостей і здібностей дітей.Для покращення роботи з обдарованими дітьми в закладі проведено такі заходи:сформований банк даних обдарованих дітей;здійсннено прогностичні заміри щодо результативності обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, турнірах, олімпіадах;організовано вивчення досвіду роботи вчителів щодо ефективного впровадження системи роботи з розвитку обдарованості дитини.Психологом школи, головами методичних об’єднань сформовано папки-пам’ятки «Специфіка роботи з обдарованими учнями» для батьків, вчителів-предметників, учнів.Одним з напрямків роботи колективу є створення умов для самореалізації кожного учня. У зв’язку з цим, велика увага приділяється залученню школярів до роботи у гуртках, студіях, спортивних секціях, факультативах, які працюють на базі школи.Пошуково-дослідницькою діяльністю в школі займаються члени учнівського науково-дослідницького товариства «Креатив».У склад товариства входить 6 секцій: філології та мистецтвознавства, історико-географічний, хіміко-біологічний, фізико-математичний, науково-технічний. Для організованого представлення результатів в школі проводяться заходи:семінар «Основи наукових досліджень»;тиждень НШТ;конкурс-захист науково-дослідних робіт;шкільна конференція за підсумками проектної діяльності;тиждень виховних проектів;конкурс «Обдарованість року».Одним із найпоширеніших видів з обдарованими дітьми є предметні тижня.Підсумки роботи з обдарованими учнями підбиваються під час свята «Золоте зерно» через нагородження переможців конкурсу «Обдарованість року» учасниками якого є учні 1-11 класів.59 учнів нагороджені за перемоги у різних творчих конкурсах, турнірах, олімпіадах, конкурсах науково-дослідницьких робіт.9 команд визначено кращими у спортивних досягненнях, написанні науково-дослідницьких робіт, КВК – ЮІР, виступі екологічних агітбригад.Продовж 2012-2013 н.р. результативно працювало ШНТ «Креатив»,у склад якого входить 6 відділень: філології (керівник Сокольська І.Є.) та мистецтвознавства (керівник Онисюк І.Й.), історико-географічний (керівник Риковська Т.Г.), хіміко-біологічний (керівник Боровицька І.Д.), фізико-математичний (керівник Юревич В.М.), науково-технічний та обчислювальної техніки і програмування (керівник Чашук О.Ф.). Кожен відділ має секції, яких за напрямками є 23. Це на 9 більше ніж у минулому році. Всі предметні секції працювали згідно плану роботи. З кількості обдарованих учнів та вчителів-предметників сформовано склад Ради НШТ «Креатив», яку очолювала голова Ради - учениця 10-А кл. Матейчук Н.Результатом роботи є 10 призерів міського рівня конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, 5 – обласного рівня, 1- Всеукраїнського рівня.На конкурс науково-дослідницьких робіт було представлено чотири роботи членів секції «Українська література». Робота учениці 11-Б класу Чилій Ірини на тему: «Особливості вживання художньої деталі в оповіданнях та новелах Г. Тютюнника» стала призером, посівши ІІІ місце у міському конкурсі-захисті наукових робіт вчитель (Трач О.О.).Переможцями Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді ім. Т.Г. Шевченка стали:Нелепа Анна – 6-В кл. ІІ місце (вчитель Совершенко О.М.);Мельник Дарина – 8-А кл. ІІІ місце (вчитель Шевчук С.Г.).Гідно представили свої творчі роботи на міському конкурсі «Придумай казку за бубликів в’язку» Бояр Дарина – 5-Б кл. (ІІІ місце) – вч. Лесик О.О., Шишута Анна – 5-Б кл. (ІІІ місце) вчитель Лесик О.О.Учні брали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»2-6 кл. – 160 учасників7-11 кл. – 41 учасникШколярі 5-х класів взяли участь у математичних змаганнях ім. М. Кравчука: «Геометрія навколо нас» - Кресак Ілона 5-А кл. – ІІ місце, «Математична казка» - Бояр Діана 5-Б кл. – ІІІ місце (вчителі Сахнік С.М., Гвоздецька З.М.).41 учень школи взяв участь у фізичному конкурсі «Левеня».Результати: відмінно – 5 учнів, добре – 22 учні, учасник – 14 учнів (керівник Юревич В.М.)У листопаді 2012 року організовано і проведено Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер-2012» серед учнів 4-11-х кл (36 учасників вч. Чашук О.Ф.). 107 учнів брали участь у Всеукраїнській природознавчій грі «Соняшник» (керівник Степанова О.В.).Вихованці гуртка «Літературна творчість» провели виховний захід «Зорепад талантів». Він мав на меті ознайомити з новими роботами юних авторів. Дарина Мельник (уч. 8-А кл.) взяла участь у конкурсі юних літераторів Волині і стала Лауреатом конкурсу (керівник Демчук Л.О.).Вчителі англійської мови Сокольська І.Є. та Германович Л.Я., української мови Лесик О.О. організували та провели олімпіаду «Олімпус», яка проходила у жовтні 2012 року. Всього взяли участь 44 учні 4-9 класів з англійської мови, 20 учнів з української мови.У турнірі юних економістів команда школи зайняла ІІІ місце на міському рівні, та Главічка А. (11-В кл.) ввійшла у збірну команди м. Луцька, яка достойно виступила на обласному рівні, посівши І місце (керівник Ковальчук О.В.).У цілому 59 учнів та 9 команд з числа учнів школи у 2012-2013 н.р. взяли участь та стали переможцями у різного роду мистецьких, спортивних конкурсах, олімпіадах та турнірах.Як підсумок, у школі проведено загальношкільний конкурс «Обдарованість року» за номінаціями: «Інтелект року», «Дослідник року», «Винахідник року», «Талант року», «Лідер року», «Спортсмен року». За підсумками комісії конкурсу, участі в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах науково-дослідницьких робіт МАН, творчих конкурсах, діяльності шкільної республіки, спортивних змагань було визначено таких переможців:Номінація «Інтелект року» - Матейчук Наталія, учениця 10-А кл.Номінація «Дослідник року» - Главічка Аліна, учениця 11-В кл.Номінація «Винахідник року» - Ярушкін Денис, учень 11-А кл.Номінація «Талант року» - Ткачук Вікторія, учениця – 9-Б кл.Номінація «Спортсмен року» - Котюн Євген, учень 11-В кл.Номінація «Лідер року» - Мартинюк Катерина, учениця 7-Б кл.Номінація «Гордість школи» – Чилій Ірина, учениця 11-Б кл.На міському та обласному святі «Учень року – 2013» нагороджено Чилій І. (11-Б кл.), Матейчук Н. (10-А кл.). Підсумки роботи з обдарованими учнями підбивалися на загальношкільному святі «Золоте зерно» через нагородження переможців грошовими винагородами та преміями. Учні мали можливість відпочити влітку у таборі «Ровесник», зміна «Ерудит» (7 учнів), санаторії м. Буковель (25 учнів).Реалізація науково-методичної теми вимагала вирішення в системі внутрішкільної методичної роботи таких завдань:- інформаційне забезпечення педагогів школи з питань сучасних досягнень педагогіки, психології, фахових дисциплін, чому сприяв ряд проведених семінарів, інструктивно-методичних нарад, тематичних науково-методичних заходів, що відображено у річному плані роботи навчального закладу на поточний навчальний рік. Вагому роль відіграла передоплата фахових газет і журналів бібліотекою школи та предметними методичними об’єднаннями, що дало змогу вчителям безперервно підвищувати свою кваліфікацію та впроваджувати у діяльність сучасні технології навчання;- всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування у них навичок науково-дослідницької роботи, що здійснювалося через організацію експериментальної діяльності. Метою проекту за темою «Розвиток життєвих компетентностей в умовах сучасного навчального закладу» є здійснення переходу від предметного до компетентнісного змісту як необхідної умови втілення нової освітньої стратегії життєвої компетентності й життєтворчості особистості.На період 2012-2013 н.р. згідно з наказом управління освіти Луцької міської ради від 02.07.2012р. № 394-од «Про роботу освітніх установ у 2012-2013 н.р.» виділено 20 годин, які спрямовані на роботу факультативів, клубів, студій, тренінгів і облікуються у відповідному журналі. Відповідно, розроблені індивідуальні плани вчителів-дослідників, укладений графік занять.Арт-студія «Мистецькі зустрічі», факультативні заняття «М’ягка іграшка», «Чарівна голка», студія технічного моделювання, керівники І.Й. Онисюк, О.А. Янчук, В.Ф. Волошина, А.А. Патола, В.Я. Гірський, спрямовували свою роботу з учнями на розвиток творчих індивідуальних здібностей. Учнівські роботи стали учасниками міської та обласної виставок декоративно-ужиткового мистецтва «В життя – через красу», а також призерами обласної новорічно-різдвяної виставки «Новорічний подарунок», обласного заочного конкурсу «Космічні фантазії», конкурсу екологічних плакатів «Екосвіт очима юного художника», міської виставки декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край», міжнародного конкурсу «Природа очима дітей», а Красільнікова Анастасія, учениця 10-Б класу, стала призером обласного етапу науково-дослідницьких робіт у секції «Мистецтвознавство». Учасники екологічного клубу «Едельвейс», керівники А.І. Андрієвська та О.В. Куліш, представили свої напрацювання під час шкільної та міської предметної олімпіади із екології, а Чмух Яна стала призером міського етапу.Екологічний клуб став призером міського конкурсу екологічних агітбригад (ІІІ місце).Школярі, які відвідували факультативні заняття «Юні знавці польської мови», керівник Германович Л.Я. брали участь у міських фестивалях та конкурсах. Мельник Дарина та Мех Анастасія стали призерами міського конкурсу виразного читання, присвяченого творчості польського письменника Януша Корчака.Під керівництвом Пашкетника В.А., вчителя фізики, діє клуб обдарованих дітей «Ліга юних фізиків». Успішними були виступи учнів на міському турнірі юних винахідників та раціоаналізаторів (ІІІ місце) під час міського та обласного етапів предметних олімпіад (міський етап – три призери, обласний етап – один призер).Навчальний заклад співпрацює із науковцями СЄНУ імені Лесі Українки.Призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт стали учні школи Ярушкін Денис, керівник Мартинюк О.С., кандидат педнаук, Главічка Аліна, керівник Ільїн Л.В., кандидат географічних наук.Практичний психолог Хоменко Г.П. у співпраці із викладачами ВІППО підготувала два призери міського етапу предметної олімпіади з педагогіки та психології, а Чилій Ірина, учениця 11-Б класу, стала переможцем ІV етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки та психології.Учні третіх класів відвідують тренінгові заняття з курсу «Культура життєвого самовизначення» (Казьмірук Н.О., практичний психолог).Продовжено роботу літературної студії «Душі криниця», керівник Демчук Л.О. (Ткачук Вікторія, учасник студії, читала вірш О. Павленко «Лист від онучки» на міському концерті колективів художньої самодіяльності міста), а також випуск учнівської газети «Живе слово», керівник Совершенко О.М.Психологами школи забезпечено психологічний супровід у межах ІІІ етапу дослідно-експериментального освітнього проекту (обмін думками, тематичні «круглі столи», проміжні анкети, зустрічі).Для батьків учнів школи І ступеня запроваджено роботу студії «Родинна твердиня» (керівник Казьмірук Н.О.).Основними завданнями студії є:- удосконалення життєвих компетентностей батьків у вихованні своїх дітей;- формування навичок спрямовуючого стилю батьківства.Під час занять розглядалися такі теми:- стиль батьківського виховання;- як навчити дитину слухатися;- як підготувати дитину до дорослого життя;- навчання прикладом;- дисциплінування чи покарання?;- чи доречний гнів у батьківському вихованні;- як подолати марафон;- як вирішувати конфлікти.У межах реалізації завдань дослідно-експериментального проекту працює творча група педагогів. Під час тематичних засідань розглядалися питання формування креативності, соціальної мобільності, відповідальності, критичного мислення, формування аналітичного підходу до вирішення творчих завдань. Упродовж навчального року організовано і проведено тематичний тиждень занять у межах дослідно-експериментального освітнього проекту. Підготовлено семінарське заняття з теми «Розвиток фахової компетентності педагога – передумова життєвого успіху учнів». У виступах науковців ВІППО Вітюк В.В., Луцюка А.М., педагогічних працівників Назарчук Н.С., Степанової О.В., Луцик Л.Н., Кузьмич В.Ю. порушені питання методичної культури учителя, майстерності педагогічного спілкування, шляхів та засобів професійного самовиховання, компетентнісно орієнтованого підходу у роботі сучасного вчителя.Педагогом-дослідником Янчук О.А. укладено авторську програму занять студії «Мистецькі зустрічі», яка стала учасником і призером міської виставки дидактичних та методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Луцьку». У роботі даної виставки брала участь робота Онисюк І.Й. «Чарівний світ майстерності». Напрацювання вчителів біології Андрієвської А.І. та Куліш О.В. (авторська програма «Екологічне краєзнавство») стала учасником Всеукраїнського конкурсу «Парк педагогічної майстерності».Напрацювання колективу висвітлені у виданнях ВІППО: «Педагогічний пошук», серія «Бібліотека вчителя» - «Впровадження інновацій в експериментальних навчальних закладах регіонального рівня», періодичній пресі «Луцький замок», телепередачах студії Волинського телебачення.Робота творчої групи, вчителів-дослідників, хід ІІІ етапу проекту, основні напрямки роботи на 2013-2014 навчальний рік заслухані на засіданні науково-методичної ради навчального закладу 04 червня 2013 року (протокол №5).підвищення рівня методологічної підготовки та реалізація творчого потенціалу педагогів через участь у конкурсах фахової майстерності «Учитель року-2013» на міському рівні (два учителя: Фещук М.В., Чашук О.Ф.), «Класний керівник року» на міському рівні – Демчук Л.О.; презентацію матеріалів на міській виставці дидактичних та методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Луцька -2013», де було представлено 28 робіт (+ 4 у порівнянні з минулим роком): 23 роботи окремих авторів та 5 колективних. Всього у виставці бали участь 35 педагогічних працівників. Із них спеціалістів із вищою кваліфікаційною категорією тільки 26 (37%). Призерами міської виставки стали 13 творчих доробків сімнадцяти педагогів: Демчук Л.О., класного керівника 9-В класу, Янчук О.А., вчителя образотворчого мистецтва, Луцик Л.Н., Смалюк Р.А., вчителів української мови та літератури, Лещинської О.О., вчителя математики, Шмідт Л.А., вчителя фізики, Войтовича В.Г., вчителя трудового навчання, Мартинюка В.С., вчителя біології, Боровицької І.Д., вчителя хімії, Осадчук Г.М., Риковської Т.Г., вчителів географії, Куліш О.В., Андрієвської А.І., Кузьмич В.Ю., Гробової Г.І., вчителів біології, Басік Г.П., Нижник О.Ю., Чупун Л.М., вчителів початкових класів. Освітяни продовжують пропагувати власний педагогічний стиль через друк у фахових педагогічних виданнях. в освітянських виданнях: «Педагогічний пошук» №3 (2012р.), «Розвиток життєвих компетентностей учнів» (Мартинюк В.С., Лукаш Л.Й.), збірка матеріалів ВІППО «Впровадження інновацій в експериментальних навчальних закладах регіонального рівня», Луцьк, 2013р. (Лукаш Л.Й.). Збірник матеріалів Луцького педагогічного коледжу «Актуальні проблеми підготовки фахівців на сучасному етапі» (Мартинюк В.С.), «Початкова школа», «Розкажіть онуку» (Костецька Г.Л., Нижник О.Ю.), «Німецька мова в школі» (Йоц Д.О.), «Педагогічний пошук» №4 (2012) Солдатенко Н.М., збірнику наукових праць СЄНУ імені Лесі Українки (Басік Г.П.), освітянських сайтах: Боровицька І.Д., вчитель хімії; Ковтунець О.М., вчитель початкових класів; Сокольська І.Є., вчитель англійської мови.Передовий досвід учителі школи пропагували під час проведення міських, обласних семінарів на базі школи (сім занять) та інших навчальних закладів, під час засідань творчих груп, методичних об’єднань, педагогічних рад.Педагоги Ковтунець О.М., Пономаренко Н.І., Сокольська І.Є. направили матеріали з досвіду роботи до Всеукраїнського конкурсу «Від творчого вчителя до творчого учня, а Куліш О.В., Андрієвська А.І., Пушкар Т.В. стали учасниками Всеукраїнського конкурсу «Парк педагогічної майстерності». Учителі школи брали участь у міжвузівських конференціях при Луцькому педколеджі, предметному семінарі тему: «Сучасний урок української мови і літератури в контексті Концепцій мовної та літературної освіти й Державного стандарту».Учителі усіх навчальних дисциплін відвідали міські семінари. Учитель Алпацька Л.А. вивчала ефективні методики викладання спецкурсу «Основи християнської етики».Учитель етики Солдатенко Н.М. проводила майстер-класи для вчителів школи, міста, області, Пікун Г.П., вчитель математики, Андрієвська А.І., вчитель біології спільно із науковцями ВІППО брали участь в апробації фахових підручників.- сприяння виробленню в педагогів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності. Упродовж навчального року курсова перепідготовка здійснювалась відповідно до наказів управління освіти та школи у визначені терміни. Усього на курсах підвищення кваліфікації при ВІППО пройшли перепідготовку 18 педагогів, з них:учителів християнської етики – 1 педагог;учителів англійської мови – 3 педагоги;учителів української мови та літератури – 2 педагоги;учителів початкових класів – 6 педагогів;учителів історії – 1 педагог;бібліотекарів – 2 працівники;інформатики – 1 педагог;учителів німецької мови – 1 педагог;педагогів-організаторів – 1 педагог.Очолюють міські предметні м/о Пашкетник В.А., Куліш О.В., Ковальчук О.В., міську школу молодого педагога Боровицька І.Д., Войтович В.Г., Янчук О.А. є керівником творчої групи учителів образотворчого мистецтва і художньої культури, Риковська Т.Г., керівник клубу творчого вчителя географії, Андрієвська А.І., керівник консультпункту з питань впровадження профільного навчання біології. Освітяни Пашкетник В.А., Ковальчук О.В., Янчук О.А., Куліш О.В., Андрієвська А.І., Войтович В.Г., Риковська Т.Г., Боровицька І.Д., Солдатенко Н.М., Газіна Г.І., Юревич В.М., Пікун Г.П., Чашук О.Ф., Хвищук Є.М., Сокольська І.Є. впродовж навчального року були членами журі міських олімпіад, конкурсів, виставок, турнірів. Вчитель історії Солдатенко Н.М. була ведучою міських предметних турнірів. Учитель німецької мови Йоц Д.О. була учасником міжнародного проекту «Україна та Німеччина».Ефективною була співпраця учителів початкових класів Пономаренко Н.І. та Ковтунець О.М., практичного психолога Хоменко Г.П. зі старшокласницею Чилій Іриною при підготовці до Всеукраїнського етапу предметної олімпіади з педагогіки та психології.Реалізація науково-методичної теми відбувалася через структурні підрозділи методичної роботи. Провідна роль належить науково-методичній раді методичного кабінету (відбулося шість планових засідань), діяльності восьми предметним методичним об’єднанням учителів та класних керівників, чотирьом творчим групам, школі становлення молодого вчителя, динамічним групам, парному співробітництву, консультативним пунктам, тематичним тижням, декадам, педагогічним читанням, семінарам, зустрічам, консиліумам, тренінгам, педагогічним радам. Зміст роботи НМР був зорієнтований на здійснення аналізу стану й оцінки освітнього процесу, вивчення результативності праці педагогів, які атестуються, розгляду авторських програм, методичних рекомендацій, збірок з метою зростання професійної майстерності учителів, діяльність школи молодого педагога. Вагому консультативно-методичну допомогу упродовж навчального року забезпечували учителі-методисти, а саме: Басік Г.П., Янчук О.А., Костецька Г.Л., Михальчук Н.М., Бабула Л.М., Риковська Т.Г., Ковтунець О.М., Пашкетник В.А., Чашук О.Ф., Куліш О.В., Волошина В.Ф., Гребенюк А.С.Діяльність вчителів школи І ступеня направлена на співпрацю із Луцьким педагогічним коледжем, ДНЗ №№ 24,34,38, педагогами основної школи і відображає впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі з утвердженням морально-патріотичних рис громадянина. Методичні об’єднання вчителів української мови та літератури, природничих та суспільних дисциплін, іноземних мов, фізико-математичних дисциплін, фізичної культури значної ролі надали творчому підходу до вирішення навчально-методичних проблем, підвищенню власного педагогічного статусу через застосування проектних, здоровязбережувальних технологій та їх елементів на уроках та позакласних заходах, роботі з обдарованими учнями. Предметним методичним об’єднанням природничих дисциплін (керівник Куліш О.В.) сформовано і представлено на засіданні педагогічної ради «Відповідність структури науково-методичної роботи цілям та завданням навчально-виховного процесу» електронний варіант портфоліо методичного об’єднання вчителів біології, географії, хімії, економіки.Учителі музичного, образотворчого мистецтва, трудового навчання удосконалювали свій педагогічний почерк завдяки інноваційним підходам у навчально-виховному процесі. Цьому підтвердження – успішні виступи вихованців на концертах художньої самодіяльності, виставках декоративно-прикладного мистецтва, тощо.Просвітницьку, консультативну, діагностичну діяльність проводила соціально-психологічна служба школи (Казьмірук Н.О., Хоменко Г.П., Пушкар Т.В.), науково-методичний супровід діяльності педагогів успішно забезпечувала шкільна бібліотека (Струк Р.А., Стернійчук А.В.).Атестація педагогічних працівників сприяла професійному зростанню педагогів. Підвищили кваліфікаційні категорії 5 педагогічних працівників: з ІІ на І кваліфікаційну категорію – 4 вчителі, атестовано вперше на ІІ кваліфікаційну категорію – 1 вчителя; присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» - 5 вчителям, педагогічне звання «вчитель-методист» - 1 вчителю.З метою мотивації педагогів до інноваційної діяльності вручено подяки вчителям учасникам міського та призеру обласного етапу конкурсу «Вчитель року - 2013», грамоти за роботу з обдарованими дітьми.Аналіз діяльності шкільного методичного кабінету дозволяє стверджувати про те, що за період навчального року вирішено ряд важливих завдань. Розв’язано проблемні питання, які сприяють створенню якісного освітнього середовища у навчальному закладі, сформовано у педагогів потребу у самовдосконаленні, у підвищенні фахового, кваліфікаційного рівнів.Метою виховної роботи навчального закладу є виховання всебічно розвиненої особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно з напрямками:• Превентивне виховання.• Морально-етичне виховання.• Художньо-естетичне виховання.• Громадянсько-патріотичне виховання.• Трудове виховання.• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.• Економічне виховання.• Екологічне виховання.Для чіткої цілеспрямованої роботи у вересні 2012 року було затверджено структуру та плани виховної роботи, видано накази, затверджено графік проведення виховних годин та позакласних виховних заходів.Ефективною формою роботи стало традиційне проведення місячників.З 1 по 30 вересня 2012 року в школі проведено місячники вивчення і повторення Правил для учнів та тексту і співу Державного Гімну України. Дирекцією школи, педагогами-організаторами та членами учнівського самоврядування було розроблено комплекс заходів для учнів різних вікових категорій, що передбачали вивчення і повторення Правил для учнів; пройшли заходи, направлені на усвідомлене засвоєння школярами Правил для учнів, дотримання вимог Режиму школи, внутрішнього розпорядку, правил культури поведінки; на виховних годинах повторено текст і виконання Державного Гімну України, проводилась роз’яснювальна робота серед дітей та батьків щодо ідейної суті державних символів і правил, їх використання в навчально-виховному процесі, обов’язків визначених ст.65, 66, 67, 68 Конституції України.На особливому контролі у дирекції школи були питання дотримання учнями Режиму та Статуту школи (відвідування школи, дисципліна учнів, порядок у класних приміщеннях, збереження шкільного майна, зовнішній вигляд учнів, запізнення на уроки. Ці питання виносились на обговорення в учнівських колективах, на батьківських зборах, засіданнях учнівського самоврядування, нарадах при директору, загальношкільній конференції.В школі проведено операцію “Урок”, “Підліток” (поновлено банк даних дітей-сиріт та дітей пільгових категорій, проведено відповідну роботу по підготовці дітей даної категорії до навчання, поновлено банк даних дітей “групи та зони ризику”; дітей, що перебувають на обліку у ВКМСД та внутрішкільному обліку; призначено наставника з числа дирекції), сформовано соціальний паспорт школи, проведено анкетування учнів на відношення до шкідливих звичок, здійснювався постійний контроль за відвідуванням учнями школи, запізненнями учнів на перший урок та церемонію підняття Державного Прапора України.З 11.09 по 17.09.2012 року було проведено цикл покласних батьківських зборів, на яких батькам доведені єдині вимоги чинного законодавства щодо утримання, виховання дітей у сім’ї.Здійснено перевірку наявності стану куточків Державної символіки у класах, проведена радіогазета «Школа моєї мрії».У шкільній бібліотеці працювали виставки «Закон у моєму житті», «Державність та символіка», «Символіка Незалежної України», «Прапор - народна святиня».17.09-18.09.2012 рокубуло проведено перевірку рівня знань учнями Правил для учнів, за результатами якої було виявлено, що із 1113 анкетованих учнів школи 352 (31,6%) мають високий рівень знань, 474 (42,6%) - достатній рівень знань, 287 (25,8%) - середній рівень знань. Не виявлено учнів, які мають низький рівень знань Правил для учнів. Також було проведено зрізи знань тексту та співу Державного Гімну України. Було виявлено, що всі учні школи знають та на належному рівні виконують Державний Гімн України.Всі позитивні та негативні результати проведеної роботи в ході місячників по кожному класному колективу заносяться у рейтингову таблицю «Зразковий клас школи.З метою профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, дотримання правил безпечної поведінки на вулицях і дорогах, формування дорожньої моралі та культури поведінки серед школярів з 1 вересня 2012 року у школі було проведено місячник з вивчення та повторення правил дорожнього руху, згідно якого було розроблено комплекс заходів щодо свідомого засвоєння учнями Правил дорожнього руху, вимог Закону України «Про дорожній рух».Організовано чергування вчителів та учнів чергового класу на пішохідному переході по маршруту руху дітей до школи, поновлено куточок безпеки руху учнів до школи, організовано виставку літератури у шкільній бібліотеці, проведено зустрічі учнів 1 класів та батьків з інспектором ДАІ Курчай В.І. У шкільній бібліотеці працює постійно діюча виставка «Правила вуличного руху».Класні керівники проводили упродовж року рольові ігри про безпеку руху пішоходів, обговорювались випадки травмування на дорогах під час інформаційних хвилинок. Проведено інструктажі із записом у класні журнали, відведено сторінку для постійних бесід «Правила дорожнього руху.З вересня у школі працює гурток ЮІР, Тарасюком В.О., керівником гуртка, було знято фільм «Увага!Діти на дорозі!»; вчителем Ковтунець О.М. проведено урок «Дорожні знаки знай!». Матеріали відіслано у ДАІ УМВС України у Волинській області.З 24.09 по 25.09.2012 року дирекцією школи, членами учнівського самоврядуванням проводились рейди-перевірки знань правил дорожнього руху.Класні керівники 1-11 класів з 24.09 по 28.09.2012 року провели контрольні зрізи знань учнями Правил дорожнього руху із записом у класних журналах.У жовтні 2012 року проходив місячник «Милосердя». Активом учнівського самоврядування було проведено радіогазету «Добро починається з тебе», «Повага-ниточка, що з’єднує покоління»; тематичні виховні години присвячені Дню ветерана та Міжнародному дню громадян похилого віку «Як ти сивину привітаєш, так і в тебе в сивині глибокій будуть вітати»; було організовано діяльність волонтерського загону протягом місяця разом із учнями школи відвідали та поповнили банк даних одиноких громадян похилого віку, ветеранів Великої Вітчизняної війни та дітей-інвалідів. Протягом місяця проходили такі благодійні акції: «Подаруй дитині радість» (канцелярські товари для дітей Волинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів), «Ми не можемо бути байдужими», «Милосердя» (збір печива для геріатричного центру с.Теремно, надання адресної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, одиноким громадянам похилого віку). Під час місячника здійснено рейди у сім’ї дітей пільгових категорій; педагогами-організаторами проведено конкурс малюнків для 1-6 класів «Милосердя і доброта – два крила, на яких тримається людство». Вчителями історії проведено виховну годину з нагоди визволення України від німецько-фашистських загарбників «Вітчизна слави й доблесті край», організовано тематичну виставку матеріалів спогадів ветеранів Великої Вітчизняної війни.Проведено екскурсії у Волинський краєзнавчий музей, музей Волинської ікони та до пам’ятника невідомому солдату у с. Теремно.З метою подолання дитячої бездоглядності, профілактики правопорушень і скоєння злочинів серед неповнолітніх, підвищення правової культури учнів у школі з 1 по 30 листопада 2012 року проходив місячник «Вивчаємо закон». Для організації місячника було проведено нараду класних керівників, на якій обговорено всі нормативні документи. На досягнення поставленої мети дирекцією школи, педагогами-організаторами разом з класними керівниками, соціальним педагогом та членами учнівського самоврядування спільно із службою у справах дітей, ВКМСД Луцького МВУМВС України у Волинській області, ЛМЦСССДМ, управлінням юстиції, обласним наркологічним диспансером було розроблено систему заходів для учнів різних категорій.Проведено зустрічі учнів зпредставниками СІЗО, правоохоронних органівякі провели профілактичні тематичні бесіди «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Порушення і відповідальність».9 жовтня 2012 року провідним спеціалістом ЛМЦСССДМ була проведена виховна година з учнями 7-В класу «Скажемо «Ні» наркотикам!».23 листопада 2012 року було проаналізовано анкетування учнів 5-11 класів на виявлення рівня знань правової вихованості, які показали, що із 613 анкетованих учнів: 84 мають високий рівень знань, 313 учнів-достатній рівень знань, 191-середній рівень, 25-низький рівень знань. Порівнюючи з вереснем 2012 року, результат знань учнів покращився.З метою попередження та профілактики шкідливих звичок 23 листопада 2012 року проведено День профілактики вживання алкоголю та наркотичних речовин, в рамках якого було проведено радіогазету «Шлях до здоров’я чи навпаки - шлях від здоров’я», щопонеділка проводяться заходи представниками благодійної організації «Добра новина» за програмою «Майбутнє починається сьогодні».

Кiлькiсть переглядiв: 491

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.