/Files/images/Емблема.jpg

Цільова програма
Луцької ЗОШ № 23
«Творча обдарованість»
на 2016-2020 р.р.

/Files/photogallery/732/03.jpg

Головна мета програми: концентрація уваги на проблемі роботи з обдарованими дітьми, створення сприятливих умов для їх пошуку, навчання та виховання.

Основні завдання:

- досконале вивчення теоретичних основ проблеми;

- пошук та цілеспрямований відбір обдарованих дітей;

- створення банку даних обдарованих учнів та вчителів;

- створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного та фізичного розвитку учнів школи;

- впровадження прогресивних технологій навчання;

- створення індивідуальних програм роботи з обдарованими дітьми учителями - предметниками;

- забезпечення участі школярів у шкільних, міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, турнірах, олімпіадах, фестивалях, тощо;

- формування в учнів потреби до самоосвіти, до творчості;

- надання можливості учням реалізовувати власні творчі ідеї під час науково-дослідницької роботи;

- виховання національно свідомого громадянина України;

- задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні;

- удосконалення роботи психологічної служби.

І. Система пошуку і виявлення обдарованих дітей

1. Робота психологічної служби:

а)створення психологічної програми поетапного виявлення обдарованих дітей та роботи з ними;

б)дослідження взаємовідносин у класі, школі за допомогою методів психології;

в)проведення корекційних занять з учнями;

г)дослідження розумового, емоційного та інтелектуального розвитку обдарованих дітей;

д)діагностика профорієнтаційного спрямування дітей;

е)тестування класів з метою визначення лідерів, мікро груп;

є)дослідження першокласників та новоприбулих учнів.

2.Визначення готовності дітей 6-и років до школи.

3.Створення банку даних «Обдарованість» (дані про обдарованих дітей школи та результати їх діяльності і творчості.

4.Створення банку даних про вчителів, що результативно працюють з обдарованими дітьми.

5.Проведення консультацій для батьків та семінари для вчителів з проблем виявлення здібностей та їх розвитку.

6.Висвітлення роботи з обдарованими дітьми у шкільній газеті «Свіжий вітер», міській пресі «Луцький замок», сайті школи;

7.Розробка методичних рекомендацій та поради:

- Батькам щодо розвитку творчих можливостей дитини;

- Батькам, які хочуть зробити обдарованою свою дитину;

- Вчителям, як навчати обдарованих дітей;

- Як розвивати творчість;

-Як розвивати творчі можливості учня з початковим рівнем навчальних досягнень

-Як готуватись до олімпіад

8. Робота класних керівників:

- збір первинної інформації про дітей спільно з класними керівниками;

- надання соціальної адаптації спільно з соціальним педагогом та педагогом –організатором.

ІІ. Організація навчальної діяльності обдарованих дітей

1. Систематизація результатів спостереження та вивчення індивідуальних здібностей дітей школи.

2. Створення в школі ІІІ ступеня профільних класів.

3. Організація на базі школи творчих клубів, студій, майстерень та інших об`єднань різної тематики і направленості.

4. Впровадження диференційованого навчання на уроках і в позаурочний час. Використання творчих завдань для обдарованих дітей.

5. Розроблення та запровадження нових педагогічних технологій оптимізації та інтенсифікації навчання, опрацювання відповідних матеріалів на засіданнях кафедр.

6. Організація роботи спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, предметних гуртків згідно з творчими потребами дітей.

7. Удосконалення рейтингової системи оцінювання результатів навчання. Кожного семестру визначати кращий клас за рівнем засвоєння програмового матеріалу з предметів.

8. Проведення в школі предметних декад, до участі в яких залучати обдарованих дітей.

9. Організація і проведення предметних олімпіад з базових дисциплін серед учнів 5-11 класів, наукових конференцій, семінарів, турнірів.

10. Проведення систематичної підготовки дітей до участі у міських та обласних олімпіад з базових дисциплін.

ІІІ. Організація науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми

1. Робота наукового товариства учнів «Креатив».

2. Формування і розвиток науково-дослідницьких вмінь, навичок та творчих здібностей в процесі пошукової діяльності учнів.

3. Проведення конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та рефератів у секціях наукового товариства «Креатин» в школі, починаючи з 7х класів. Участь у всіх етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

4. Розширення пошукової сфери роботи школи, широке залучення дітей до цієї роботи.

5. Створення консультативної групи з методики написання та технології оформлення науково-дослідницьких робіт.

6. Створення системи премій та заохочень для обдарованих і талановитих дітей, що досягли високих результатів.

7. Налагодження зв`язку з іншими школами, гімназіями області та вищими навчальними закладами.

IV. Організація виховної роботи з обдарованими дітьми

1. Формування національної самосвідомості учнів.

2. Формування духовної культури, зумовленої традиціями рідного краю.

3. Розвиток в учнів почуття відповідальності за збереження національних традицій, звичаїв, культурних надбань.

4. Розвиток високого рівня мовленнєвої культури.

5. Опора на принцип гуманізму в спілкуванні як основи виховання обдарованої особистості.

6. Орієнтація на індивідуальні програми розвитку творчої особистості учнів.

7. Створення предметних гуртків для задоволення пізнавальних потреб учнів.

8. Створення гуртків декоративно-прикладного мистецтва, ліплення, танцювального, хорового, вокального, вокально-інструментального. Залучення до їх керівництва професіоналів.

9. Проведення виставок учнівських робіт. Залучення до роботи з обдарованими дітьми науковців, художників, письменників.

10. удосконалення структури самоврядування через активізацію роботи учнівського парламенту.

11. Сприяння надання учням – членам наукового товариства «Креатив» для користування бібліотечний фонд, комп’ютерну техніку школи.

12. Організація лекторію, аналітичних читань для обдарованої учнівської молоді з актуальних напрямків наукових досліджень.

13. Забезпечення проведення наукових учнівських конференцій та читань.

V.Організація роботи вчителів з обдарованими дітьми

1. Вивчення вчителями характерних особливостей обдарованих дітей та специфіки роботи з ними.

2. Створення індивідуальних програм та планів роботи з обдарованими дітьми учителями - предметниками та класними керівниками.

3. Проведення навчання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, психологом школи.

4. Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на педрадах та засіданнях методичних об`єднань.

5. Створення премій і заохочень для вчителів, які систематично і результативно працюють з обдарованими дітьми.

VI. Стимулювання роботи з обдарованою молоддю та соціальна підтримка обдарованої молоді

1. Проведення загально шкільного конкурсу «Обдарованість року» згідно положення.

2. Вшанування обдарованих учнів, вчителів, батьків на святі «Золоте зерно».

3.Організація відпочинку в оздоровчих таборах обдарованих учнів – переможців конкурсі.в науково-дослідницьких робіт.

4.Забезпечення проведення ефективної профорієнтаційної роботи з обдарованими учнями щодо продовження їх навчання та праці.


План заходів Луцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №23 з підвищення якості відбору та підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році

Заходи щодо реалізації програми Термін виконання Відповідальні

І. Організація та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

1. Організувати роботу предметних гуртків,

факультативів, розподілити години роботи з обдарованими дітьми

Вересень Адміністрація

2. Провести діагностування й анкетування з метою

виявлення обдарованих дітей молодшого та

середнього шкільного віку.

Поповнити банк даних «Обдарована

дитина»

Вересень

психологічна

служба

3. Ознайомити вчителів-предметників із

Положенням про Всеукраїнські учнівські

олімпіади з базових і спеціальних дисциплін,

турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких

робіт та конкурси фахової майстерності

Вересень, Омельчук Т.В.

4. Визначити терміни проведення

І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з

української мови та літератури, іноземних мов

(англійської, німецької), історії, математики,

біології, географії, астрономії, фізики, хімії,

екології, інформатики, Інф. технологій, правознавства,

трудового навчання, тощо, видати наказ про організацію І

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад по

школі

Вересень, Омельчук Т.В.

5. Провести нараду для голів М/О щодо

організації та проведення І етапу Всеукраїнських

учнівських олімпіад із навчальних предметів

За окремим графіком у школі

Вересень, Омельчук Т.В.

6. Організувати індивідуальну підготовку учнів до

І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із

навчальних предметів на диференційованій основі

в урочний та позаурочний час

Вересень-жовтень

учителі-предметники

7. Створити умови для проведення І етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних

предметів у встановлені терміни

Жовтень

учителі-предметники

8. Обов’язково враховувати під час підготовки

завдань І етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад із навчальних предметів структуру

завдань ІІ – ІІІ етапіві:

- з біології – використовувати завдання,які Жовтень передбачають перевірку практичних навичок Листопад

(робота з мікроскопом, гербаріями, природними Учителі-предметники

об’єктами тощо):

- з хімії – включати завдання, що передбачають

виконання хімічного експерименту;

- з фізики – пропонувати завдання, що

передбачають виконання простого фізичного

експерименту;

- з математики – включати до складу завдань не

менш ніж 3 завдання із різних розділів

(математичні ребуси або завдання з параметрами,

геометричні або завдання на розфарбування та

розрізання, логічні задачі)

- з іноземних мов – проводити аудіювання,

читання, письмо і говоріння.

9. Надавати організаційно-методичну допомогу під

час проведення І етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад із навчальних предметів

Жовтень , заступники

директора з НВР

10. Здійснити аналіз результатів виступу учнів у

І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із

навчальних предметів, визначити прогалини у

підготовці учнів до теоретичного та практичного

турів олімпіад.

Узагальнити дану інформацію в наказі про

підсумки І (шкільного) етапу Всеукраїнських

учнівських олімпіад із навчальних предметів.

Жовтень, Омельчук Т.В.

11. Розглянути питання реалізації даного плану на

нарадах при директору і заступників директорів із

навчально-виховної роботи . Листопад

березень,

травень, дирекція

12. Проводити шкільні семінари з питань

організації роботи з обдарованою учнівською

молоддю для вчителів-предметників, керівників гуртків

Протягом року

Омельчук Т.В.,психолог

13. Висвітлювати ефективний досвід роботи педагогів

щодо підготовки учнів до Всеукраїнських

олімпіад із навчальних предметів на методичних об’єднаннях учителів

Протягом

навчального

року, голови М/О

14. Поповнювати шкільний банк даних

діагностичних методик виявлення обдарувань і

здібностей дітей

Протягом

навчального

року

практичний психолог

15. Організувати роботу вчителів із батьками здібних

та обдарованих учнів (індивідуальні бесіди,

рекомендації, анкетування)

Протягом

навчального

року, практичний психолог

16. Заохочувати учнів-переможців Всеукраїнських учнівських

олімпіад із навчальних предметів, турнірів, інтелектуальних

конкурсів та учителів, які їх підготували

Протягом

навчального

року, дирекція

17. Оформити листівку на допомогу учням «Підготовка до іспитів» щодо

подолання стресової ситуації Жовтень,

практичний психолог

ІІ. Організація та проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних

предметів

1. Проаналізувати результати виступу учнів у

І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із

навчальних предметів поточного навчального

року та ІІ етапі минулого навчального року,

визначити прогалини в підготовці учнів до

теоретичного та практичного турів олімпіад

Листопад, Омельчук Т.В.,

учителі-предметники

2. Проводити індивідуальні заняття підготовки

переможців І етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад із навчальних предметів до участі в

ІІ етапі олімпіад

Листопад, учителі-предметники

3. Організувати індивідуальні та групові заняття з

переможцями І етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад із навчальних предметів для психологічної підтримки у стесовій ситуації

Листопад, учителі-предметники,

психолог

4. Створити умови та організувати дистанційну

підготовку обдарованих дітей до ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних

предметів з використанням електронних ресурсів,

сайту школи та електронної пошти Жовтень-листопад

вчителі-предметники

5. Провести моніторинг якості виступу учнів

закладу на І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із

навчальних предметів

Видати наказ по школі «Про підсумки Січень, Омельчук Т.В.

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад із навчальних предметів»

6. Організувати підготовку учнів-переможців

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із

навчальних предметів до ІІІ етапу в

позаурочний час (гуртки, тренінги, школи тощо) Грудень-січень

учителі-

предметники

ІІІ. Організація участі в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

із навчальних предметів.

1. Сприяти участі учнів-переможців ІІ етапу в

тренувальних зборах щодо підготовки учнів до

участі у ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських

учнівських олімпіад із навчальних предметів.

Счень-лютий, дирекція

2. Проаналізувати результати виступу учнів

у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із

навчальних предметів поточного навчального

року, визначити прогалини у підготовці учнів до

теоретичного та практичного турів олімпіад Квітень-травень,

ОмельчукТ.В., вчителі-предметники

3. Провести зустріч учнів-переможців

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних квітень, шк. конференція

предметів, інших інтелектуальних змагань і

вчителів, які їх підготували, з членами ШНТ «Креатив»

Заступник директора Омельчук Т.В.

Кiлькiсть переглядiв: 1483

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.