Емблема організації

/Files/images/uchnyam/shr/Моноліт.JPG Моноліт – суцільна камінна брила, а також предмет, висічений з неї; тверді матеріали, злиті в єдиний масив.

Колос пшениці – добро, багатство, знання, мудрість.


Девіз організації

 • Життя - це можливість. Скористайся нею.
 • Життя - це краса. Захопися нею.
 • Життя - це мрія. Здійсни її.
 • Життя - це виклик. Прийми його.
 • Життя - це обов'язок твій насущний. Виконай його.
 • Життя - це гра. Стань гравцем.
 • Життя - це багатство. Не розтринькай його!
 • Життя - це надбання. Борони його.
 • Життя - це кохання. Насолоджуйся ним сповна.
 • Життя - це таємниця. Пізнай її.
 • Життя - долина сліз. Здолай усе!
 • Життя - це пісня. Доспівай її до кінця.
 • Життя - це боротьба. Стань борцем.
 • Життя - безодня невідомого. Ступи в неї без страху.
 • Життя - це удача. Шукай цю мить.
 • Життя таке чудове - не змарнуй його!
 • Це твоє життя. Виборюй його!

Структура дитячої організації "Моноліт"

/Files/images/uchnyam/shr/Рада організацій.JPG

Склад дитячої організації «Моноліт»

Голова організації

Лучковська Юлія

Члени організації

Олійник Лілія

Благодійний сектор

Пилипчук Юлія

Краєзнавчий сектор

Ковальчук Софія

Екологічний сектор

Душак Оксана

Країнознавчий сектор

Марцинюк Софія

Оздоровчий сектор

Зеленська Діана


Статут шкільної дитячої організації "Моноліт"

І.Загальні положення
1.1. Шкільна дитяча організація «Моноліт» ( далі - Організація) є неприбутковим об’єднанням.
1.2. Організація будує свою роботу на основі добровільності, самоврядування, рівноправності її членів, сприяння розвитку творчої ініціативи та активності своїх членів, у тісній співпраці та взаємодії із зацікавленими державними, громадськими, благодійними й іншими установами.
1.3. Організація діє на підставі Конституції України, Законів України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про об’єднання громадян», Конвенції ООН «Про права дитини» та Статуту.
1.4. Організація співпрацює з органом учнівського самоврядування Шкільної республіки.
1.5. Організація не переслідує політичних цілей, а тому діяльність політичних партій та рухів в Організації не дозволяється.
1.6.Організація має символ та девіз Матері Терези.
1.7. Юридична адреса Організації: м.Луцьк, вул. С.Ковалевської, 56.

ІІ. Мета та завдання Організації
2.1.Метою діяльності Організації:
- розширення індивідуального потенціалу кожної дитини;
- створення сприятливих умов для розвитку та реалізації її інтересів, здібностей в дусі патріотизму й християнської моралі для активного включення її в усі сфери життєдіяльності суспільства;
- виховання лідерів та еліти через залучення до активного позаурочного життя (свят, вечорів, екологічних кварталів, конкурсів) для задоволення їх духовних, творчих, освітніх, соціальних потреб;
- об’єднання учнів для добрих і корисних справ;
- захист прав та інтересів своїх членів.
2.2.Завдання діяльності Організації:
- виховання в учнів глибоких і стійких національно-патріотичних переконань;
- формування високих моральних якостей: доброти, чесності, милосердя, толерантності, справедливості, рішучості, ініціативи, наполегливості, витривалості, сміливості;
- зниження впливу на дітей негативних соціальних явищ, таких як алкоголізм, наркоманія, куріння, злочинності та безробіття;
- збереження та зміцнення здоров’я;
- формування історичної свідомості;
- формування культури поведінки, праці;
- формування екологічної культури;
- організація дозвілля та колективно-творчої роботи;
- вивчення історії рідного краю;
- пізнання культурних традиції різних народів світу;
- виховання поваги до менших, старших людей та представників інших націй;
- самореалізація особистості дитини, орієнтація на духовно-етичні цінності.

ІІІ. Основні напрямки діяльності (сектори)
3.1. Благодійний - піклування про ветеранів війни та соціально незахищених верств населення. Проведення благодійних акцій, конкурсів та концертів.
3.2. Краєзнавчий - виховання у дітей почуття колективізму, розвиток дитячого кругозору, кмітливості, допитливості, поліпшення фізичного стану, залучення до вивчення історії, культури рідного краю, виховання у дітей почуття поваги до історії рідного краю, природи, високої моральності.
Організація та проведення пізнавальних ігор, конкурсів, вікторин, зустрічей, туристичних походів, екскурсій, пошукової діяльності.
3.3. Екологічний – формування екологічної культури, гармонії її відносин з природою.
Організація та проведення акцій щодо прибирання та озеленення шкільної території, класних кабінетів та роз’яснювальної роботи щодо екологічного стану в Україні.
3.4. Країнознавчий – формування національної свідомості, любов до батьківщини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати. Організація та проведення пізнавальних ігор, конкурсів, вікторин, екскурсій, пошукової діяльності.
3.5. Оздоровчий - сприяти розвитку почуття колективізму, формування здорового способу життя, поліпшення фізичного стану дитини, розвиток спортивних можливостей та здібностей дітей, виховання майбутніх захисників Вітчизни. Організація розваг для дітей, проведення змагання між класами, допомога у проведенні шкільних спартакіад.

ІV. Координаційна схема
4.1. Керівними органами Організації є: Рада (збори) Організації, Правління Організації, Голова Організації, Ревізійна комісія Організація.
4.2. Найвищий керівний орган - Рада Організації, що скликається не рідше одного разу на рік. Дата, місце проведення, норми представництва, порядок обирання делегатів приймає Правління Організації.
4.3. У період між радою (зборами) управління справами Організації виконує Правління Організації.
4.4. Позачергова Рада скликається за рішенням Правління.
4.5. Рада (збори) вважаються правочинною, якщо присутні більше двох третин членів Організації.
4.6. Рада (збори) Організації:
- затверджує Статут Організації,зміни та доповнення до нього;
- обирає склад Правління Організації, до його складу входять:
Голова Організації, заступники, секретар, члени Правління, обраних Радою (зборами) Організації та наставники (педагоги-організатори);
- визначає завдання та напрямки діяльності Організації;
- заслуховує звіти Правління;
- приймає рішення про реорганізацію і припинення діяльності Організації, призначення ліквідаційної комісії;
- Вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Організації.
4.7. Вищим керівним органом Організації на період між Радами є Правління Організації, яке обирається на Раді (зборах).
4.8. Правління:
- здійснює прийом нових членів;
- визначає порядок денний засідань Ради (зборів);
- приймає рішення про проведення позачергової Ради (зборів);
- розробляє та затверджує плани роботи Організації на рік та заходи щодо їх виконання;
- приймає рішення про заохочення або накладання стягнень на членів Організації;
- вирішує інші питання поточної діяльності Організації. Рішення вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало більшість членів Правління, а в разі рівності голосів – голос Голови Правління має перевагу.
4.9. Контролюючим органом Організації є її Ревізійна комісія, персональний склад обирається Радою (зборами).
4.10. Ревізійна комісія:
- перевіряє фінансову діяльність Організації;
- розглядає заяви про порушення членами Організації норм Статуту, законодавства, моралі;
- розглядає конфліктні ситуації в Організації та виносить свої рекомендації щодо них;
- призупиняє виконання рішень будь-яких керівних органів (крім Ради) і керівних осіб Організації, якщо вони суперечать програмній діяльності, Статуту або були прийняті з його порушенням;
- контролює своєчасність та законність розгляду Правлінням звернень членів Організації;
- підзвітні тільки Раді (зборам) Організації.
4.11. Голова Правління:
- здійснює загальне керівництво Організацією;
- видає розпорядження щодо діяльності Організації;
- безпосередньо представляє інтереси Організації в державних, громадських органах, організаціях, установах і з юридичними особами;
- при необхідності звітує на засіданнях Правління про діяльність Організації;
- вирішує інші питання поточної діяльності Організації.

V. Умови прийому в члени дитячої організації, їх права та обов’язки
5.1. Членом Організації можуть бути особи віком від 7 до 17 років за власним бажанням, які визнають Статут Організації.
5.2. Питання про прийом у члени Організації розглядається на основі заяви і вирішується Правлінням Організації.
5.3. Члени Організації поділяються відповідно до напряму діяльності на сектори: благодійний, краєзнавчий, екологічний, країнознавчий, оздоровчий.
5.4. Членство може бути припинене внаслідок:
- особистої письмової заяви до Правління Організації;
- виключення Правлінням з Організації за не виконання поставленої роботи та порушення Статуту.
5.5. За активну участь у діяльності Організації та успіхи в роботі її члени можуть бути заохоченні відповідними відзнаками, цінними подарунками, іменними преміями.
5.6. Члени мають право:
- право на свободу слова;
- право на захист своїх інтересів, честі;
- брати участь у реалізації статутної мети та завдань Організації;
- вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Організації;
- висувати, обирати кандидатів та бути обраним у будь-який виборчий орган Організації;
- брати участь в управлінні справами Організації, передбачених цим Статутом;
- користуватися всіма формами допомоги Організації;
- отримувати інформацію із загальних питань діяльності Організації;
- подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого органу Організації. Поданні пропозиції, заяви, апеляції розглядають усі органи Організації у місячний термін;
- вільно виходити з Організації.
5.7. Обов’язки членів:
- дотримуватись Статуту Організації;
- захищати інтереси членів Організації;
- забезпечувати життєдіяльність Організації;
- брати участь у заходах, що проводяться Організацією;
- поважати думку Правління та членів дитячої організації;
- дотримуватись дружби та здорового способу життя;
- виконувати рішення керівних органів Організації;
- дбати про зміцнення авторитету Організації;
- дотримуватись норм моралі та ділової повної критики.
5.8. Наставниками Організації є педагоги-організатори:
- організовує діяльність дитячої організації відповідно до плану роботи;
-разом із Головою Організації проводить навчання членів Організації;
-систематично проводить засідання Ради Організації;
-представляє інтереси членів Організації на рівні педколективу та батьківської Ради;
-планує роботу разом з членами Організації;
-співпрацює із директором та заступником директора школиз виховної роботи.

VІ. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту
6.1. Зміни та доповнення до Статуту, або Статуту в новій редакції, приймаються на підставі рішення Ради (зборів) Організації. Рішення приймається простою більшістю голосів і протягом 5-ти днів до реєструючого органу.
6.2. Правління Організації має право вносити до Статуту необхідні редакційні зміни, що впливатимуть у процесі реєстрації і не мінятимуть принципових положень Статуту, що доводяться до відома членів Організації на чергових зборах (засіданнях) Організації.

VІІ. Припинення діяльності Організації
7.1. Діяльність Організації припиняється у випадку визнання необхідності її ліквідації чи реорганізації.


Кiлькiсть переглядiв: 1654

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.